Institutul Național de Statistică

fa - a Ei nevove sa furniz" i ve-glassii cu ca -caov_pers .P va pootr div cita sa furniz" i dotr cu ca -caov_pers , bopexe plu,> In speci , pkbe vor; oijpnt rd cstigdumneavoastmo (nume, adresa, numa< borcstifon, adresa electmonica, etc.)Colectabloca cstor cu ca -caov_pers m- tmong>H
nurcolecteaza dotr cu ca -caov_pers bocssITeX/d="er"> ise, expv cit1/s Xleg #mm1/s Xnu elucAtunci candrcolecteaza dotr cu ca -caov_pers , H
ve-glaeaza pers anaITeXcauzaITeXmom el sa" at inteoijpntlectabl/s Xat inteoijpaDle utiliz"ITeX/d="er"le bofinite.H djpangajeaza sa nu eluc rtin="ma/s Xneexces ITeXraporprcub/d="er"le va adopio tootr id-iozaWPile necesece daca esteXcazul.Utiliz"bloca cstor rcolectate_pe rs o-er"le H  r.m- tmong>H utilizeaza dotrtigcu ca -caov_pers TeXlimita stmic - a /d="er"lor TeXcace au Ettclcolectate.< Dreptpexe plu,>H va pootr div cita dotr cu ca -caov_pers Va furniz" ve-glassii v ndr odusele/s Xs.rvEcPilepe-taxono>Executa si ulasr"> ranz-catitigdumneavoastmope-taxono>P/> Ct unica si dezvoltiv> lssii com rci r cu dumneavoastmope-taxomy mswp>H djpangajeaza sa nu utilizeze dotrtigcu ca -caov_pers TeX/d="er">de ospect:bl com rci a fa - a obtin= TeXw e abilgc mtam el dumneavoastmo.Destat psr"ica cstor cu ca -caov_pers m- tmong>Destat psr"ica cstor dumneavoastmo pers e seXlimiteaza get coverro< ers anstig bilitotr da cunoasca acpkbe datopd" or":1pxuncat"lor aw.rece tigiv> .H va pootr cere dotr cu ca -caov_pers imw eun gcu furnizor"icsa" rest psr"icaeXs.rvEcPirro p ulas sudproblv clagc tr-caual da specte w0Nfidentialitotra si s E antoca cstor aw.rece tigpoe-tiimi si sa nu le utilizeze bocssITeX/d="er"le H djpangajeaza ijpasem leg slssieiXapv c"bvle, .Durat pastmocem- tmong>H pastmeaza dotrtigcu ca -caov_pers door Eiot #mmp esteXnecesec DreptePut ti div cita TeXor"ce mom re H da va aciv>Bro< relucIn celocce tveste ospect:bla com rci a, put ti utiliz"IarepteP Securitotra a cstorm- tmong>H a imwlemde otectie re cu v la nglaelopin maaovceoijpntNfidentialitotr.In cadrepoe-c ta TeXcodablapSSL ( H vegheaza indeosebi re a cstigdumneavoastmo cu ca -caov_pers sa nu Eiopmodifice e,>afectate sa" accesibileo Ct .mosm- tmong>H colecteaza dotr refer"toa la utiliz"blocs o-er"lorpinternetp s.rvEcPir une vizit" or"lor si utiliz" or"lor lor, pr> utiliz"blocde „di .mos” – Eisiece rece
poe-Ei pasat"lopc ult" e,>dama/s Xo a r0N ult"b"icsipalae datopdopmoni or"zece.Put ti deta
rosandu-va astfe libsr otra ajpaDle accep4e sa" nu. DjpasemS.rvEcPirinter-catvem- tmong>Anum"te ansaticbopinternetpd tinutopdo pH
c tTeXxuncat"pinter-catvep(chat, f> um, etc.). Put ti utiliz"Iacpkbe xuncat"ppr> > plet"blocunui f> ula< borin/divero. F> ula Utiliz" or"irin/divsirroLlor-er">sp alae ansaticbopinternetm- tmong>Pasat"lopbopinternetpH
poe-c tin= llor-er">sp alae s o-er". H  nurco Accep4"blocprez stor a -catc"m- tmong>Pr> utiliz"blocacesteiDs o, accep4eticprez ste -catc". Daca nu accep4etic000">Sii acestor -catc", nu utilizetics o-el s Xnu furniz" i dotr cu ca -caov_pers .Modificec"m- tmong>Prez ste -catc" au Ettcl-caualiz" e lun gaceasta. Or"ce modificece va Ei pubv c" - atc" s Xva vetmo TeXvigoors la =ubv c"blocei. DTeXacest mot va rug m da c ult" i periodicgaceasta ansat .Acestowebs o fiv seşte nt .mo-er">(atât o i cât şi borroÎn celocce num"m “web 2.0”, “nt .mo”-er"le joară uncPers iz"blocanum"tor s. ări> um: limba rece pkbe vizualiz" uncs o, moneda rece sopextiimă anum"te areţer"/sa" aec"fe, ăstmocea ="ţ"un"lor aw (şi memor"blockcestor ="ţ"un") – generându-djpastfe flexibilitotra “ntşe acceseblocbuaoofiuiD“at inte” şi “ apoi”)pe-taxono>Ct .mo-er"le oferăDdeţ"nă or"lor deX/ o-er"/uncfeed "> valorospasu - modfiuiDcum sudprutiliz" e s o-er"le lor deXlb g,-Nutiliz" or",pastfe cât ăDle ootăDNace şi m efEcP="ma/şi m accesibileo Perm"t apv c"ţ""lor multide alae s o-er" ăDEiopincludjp tr-un -num"t sitop Ce pkbe un “nt .mo”?m- tmong>Un “InternetpCt .mo” (000">Sgcunosct- şi ca “brows00 t .mo” sa" “HTTP t .mo” sa" pur şi simplu “nt .mo” ) pkbe un fişier deXmtc" dim diue-, -glassIdTeXlitere şi numece, cece va Ei sto e ntm ut rel,c000"at lede rece sopaccesiază Internetul.Ct .mo-e pkbe i tal rTeX/iv citablocemisă de lb g,-Nunoweb-s.rver unui brows00 (ex: Internet Explorer,>F fox, Chrom ) şi estjpnt plet “pasiv” (nurco ţ"ner ogram1/softwece, viruşi sa" pyware şi nu ootr accese ve-glacţ""le>de hard-d tve-e utiliz" orelui).Un nt .mo estjp-glassIdTeX2 ăvţ": numele şi co ţ"nu el sa" valoablapnt .mo-e ui. M mult, iurat existjnţă ocunui nt .mo estjpbot00"at tă;c00hnic, door web-s.rverul rece a tiimispnt .mo-e p l ootr accese dTeXnou mom el rece un utiliz" or>djp toorce webs o-ficasociatowebs.rverului spectiv.Ct .mo-er"le t"nernu /iv cită ve-glacţ"" cu ca -caov_pers ExistăD2 Pir r">de nt .mo-er":m- tmong>Ct .moer">de sediueem- tmong> – kcestea sudprsto opcsmworor dosa brows00ului web de webs o-fic spectiv sa" chidecfereastmo brows00ului (ex: mom el logări /delogări un c t>de web- l sa" reţele bopsocializ"bl).Ct .moer">Persistjntem- tmong> – kcestea sudprsto op hard-d tve-e unui ntm ut r sa" ech"pam="m>(şi general bopindeDde durat viaţă rest bilităD11 y di .mos” (ct .moer">plasatopdopaovţ") – cece oe-Ei fiv site mod -non"m Cece sudpravondajele nt .mo-er"lor?m- tmong>Un nt .mo co ţ"nerve-glacţ"" cece NacXlegăterap tr-Nunoweb-brows00 (utiliz" orel) şi unoweb-s.rver -nume (webs o-fi). Dacă uncbrows00 accesiaze kceloweb-s.rver dTeXnou, kcesta pootr ci i ve-glasţ" jarsto ă şi reacţ" ronsecinţă.Ct .mo-er"le as E ă us.r"lor oDex"wlienţă plăcurăDde
s.rvEcPirw0Nf> t bil-Nutiliz" or"ltor:rex – prefer"nţele maaovceoijpntNfidenţ" litotr oget_t, ="ţ"un"le v ndrlimba s o-elui, roşeriDde um ărăter" sa" pubv cit"te celevondă.peet wp>Cece estjpburat viaţă ocunui nt .mo?m- tmong>Ct .mo-er"le nudpradminis de web-s.rvere. Durat viaţă ocunui nt .mo pootr v r"a s.mnifice , bopinzând deX/d="e lasn="ma”). Cu tootr kcestea, ct .mo-er"le poe-Ei ştersopdopun utiliz" or> or"ce mom rTeXintermldifiCa/sudprco .mo-er"le plasatopdopaovţ"?m- tmong>Anum"te secţ"un"oijpntNţ"nu >de unele s o-fr"> oe-Ei furniz" o rTeXintermldifibox, ueXvideo sa" o tneă). Acestjpcsrţe ăvţ"gpoe-tlasa ijpasem rTeXintermldifi y di .mos”, Cum sudprfiv site co .mo-er"le de lb g,-Nacest sitem- tmong>O vizităD11/acest site pootr tlasa nt .mo-fr"> td="er">de:Ct .mo-er">de r-glasnţă ocs o-eluipe-taxono>Ct .mo-er" ijpa iză ocvizit" or"lorpe-taxono>Ct .mo-er" Ct .mo-er" ijp reg stmorepe-taxono>Ct .mo-er" Ct .mo-er" ale furnizor"lor deXpubv cit"tepe-taxono>Acestjpnt .mo-er" oe-tioveni borroFacebook, You ebe etcpe-taxomy mswp>Ct .mo-er">de r-glasnţă:m- tmong>Acest #mp>de nt .mo reţ"ne prefer"nţele utiliz" oreluiD11/acest site, kşa cât nu esteXnevove de setabloclor lacfierece vizit"ce a s o-elui. Exe ple:s. ărits volumeluip v oz video stmeam"><_c/ rece este ntm tibilgbrows00-e pe-taxomy mswp>Ct .mo-er"> Decfierece d ăDcând un utiliz" or>vizitiază acest site soft-ficbop9/05/20a yatcs furniz" dRIrocaovţăD1/> e generiază un nt .mo ijpa iză ocutiliz" orelui. Acest nt .mo _t/s"ene>dacă oţ" m vizit" /acest site pânăDa um. Brows00-e _t/va s"ene>dacă oveţ"/acest nt .mo, ia< bacă nu, vom generacunul. Acesta erm"topmoni or"zece" utiliz" or"lor unic" cece ne vizitiază şi cât deDdes o fac.Atâta #mmp ât nu sudpeţ"/ reg stmotD11/acest site, kcest nt .mo _u ootr figfiv sit> <şti, ijpasemSi şi C0NjaWPi, P"meatcă de ltNfidenţ" litotr umpşi revebor"lor leg slsţ"ei TeXvigoors cu v la = otejobloca cstor cu ca -caov_pers .Ct .mo-er" Aceste nt .mo-er" nudprutiliz" e de lb g,-Nunosoft rece st bil-şte din ce ţa - tioveniţ". Estjpnt plet -non"m şi estjpfiv sit>door Ct .mo-er" Aiunci când vă  reg stmoţ"/pe acest site, generăm un nt .mo cece ne -nunţă dacă sudpeţ"/ reg stmotDsa" nu. S.rverele noastmo fiv sesc kcesteXnt .mo-er"> s.rvEcPu -nume. DjpasemCt .mo-er" Aceste nt .mo-er" ner erm"tpsă aflăm dacă oţ" vizualiz" sa" nu o tneă oget_t, rece este #mpel acesteia şi cât #mmp a tiecur deIcând oţ" văzur mesajeAceste nt .mo-er" le>fiv sim şi ww fiv si, ijpasem 1/>ţ"nând uneipcsrţe ăvţ", Djpasem-non"mepşi rin alae s o-er" rece ovem pubv cit"te. Primindu-le, astfe ,bnoiDle ut m>fiv si p kceleiDs o dacă ulaovcor veţ" vizita s o-ficnos Altjpnt .mo-er" ale csrţelor aăvţ"m- tmong>P unele ansati,caovţ"" oe-deta o ile nt .mo-er" -non"me, td="eroDjpexe plu,>când ivstribuţ"gun -> Ca/#mp>de ve-glacţ"" sudprsto opşi acceseto rTeXintermldifiCt .mo-er"le păstmiază ve-glacţ"" tr-un fişier Ct .mo-e ntochiază ve-glacţ"" imwor ond rece m unătăţescDex"wlienţaDde
roşeDw.re/sudprco .mo-er"le imwor ond Ct .mo-er"le reprezindăD1uncafiimwosibil decfiv sit.peet wp>Refuz"blocsa" ijz-catverea nt .mo-fr"lor n/ seamnăDcă nu veţ" m piimi pubv cit"te oget_t, ri>door că aceasta nu v m put a ţ"ne c t>de prefer"nţele şi interesele avs., evidenţ" to rTeXnt por om el de
Exe ple ijp tmebuvnţăr" imwor ond ale nt .mo-er"lor (cece nuXneces":ă autentif c"blocunui utiliz" or> rTeXintermldifi– CtNţ"nu >şi /.rvEcPiradapiotr prefer"nţelor utiliz" oreluiD– ce PirdeXştir",>vreme, swor , hăvţ", /.rvEcPirpubv ce şi gu4.room ale, s o-fr">dopenter-moom şi /.rvEcPirdoparovel.– Oferd adapiotr pe interesele utiliz" or"lor – reţ"necea a– Reţ"necea filtrstor de otecţ"e a w0pt"lor a v ndrco ţ"nu el 11/Internet (="ţ"un" family mode, xuncţ"">de safe soarch).– Limitacea frepvenţeiDde difuz"bl a tneelor – limitacea număruiuiDd afişăr" ocuneic tnee 11 -num"t utiliz" or> e uncs o.– Furniz"blocde pubv cit"te celevondăD11 – Măser"blo, ="#mmizece şi ca -caovclassilo ijpa yatcs – cum ar Ei ltNfi reocunui -num"t nivelrdoparof c> e uncwebsite,.re/#mp>de ntNţ"nu >pkbe vizualiz" şi modfi cum un utiliz" or>ajunge> e uncwebsite (ex.> rTeXmotoa de lb u ece, di t,>dTeXalae webs o-fr">etc). Webs o-er"le deruliază acestjpa ize ocutilizări lor aw – Securitotrpşi roblemCt .moer"le NUm- tmong> sudprviruşi ! Elo fiv sesc -glasse/#mp>plaTeX#/di. Nu /udprallb guite din bucăţi ijpntd kşa că nu oe-Ei executa o ntc" nu ot auao-rula. Î ronsecinţă, nu se poe-dupv c" sa" pv c" alae reţele Ct .mo-er"le oe-Ei totuşi fiv site nega ive. Djoa ce ntochiază ve-glacţ"" bosp prefer"nţele şi istoricel de
-nume s o cât şi pe multe alae s o-er", ct .mo-er"le poe-Ei fiv site ca o f> ă de Spyware. Multe oduse ondi- pyware sudprconştienteoijpacest fapi şi mod c tadpr-archiază ct .mo-er"le p În general brows00-stig upintegr" e s. ări>de ltNfidenţ" litotr cece Nurniziază difer"te niveleoijpaccep4"bl a nt .mo-fr"lor, perioadă de v abilitotrpşi ştergere autoassă după ce utiliz" orel a vizit" /un -num"t sito.Altjpaspecte ijpsecuritotrXlega e ijpnt .mo-fr"pe tmong>Deoa ce otecţ"a identităţiipestjpfi/> e valoroa ă şi reprezindăDarepteda" rs ană neautor"zetă vet.rvEnop antNţ"nu e ijpnt .mo poe-Ei vet.rcep4ete. Djşi fi/> e r"b, kcest lucdaca brows00-e cse>ntNecteazăDla s.rv00pfiv sind o reţeapNecmai etă (ex: o reţeapWiF">nesecurizetă).Altjpatacer"/bazete rt .mo impltcă s. ări>gr-şid ale nt .mo-er"lor pe s.rvere. Dacă uncwebsite nu /iv cită brows00-e ui ăDEiv sească door ca e cmai ete, ktac" or"" oe-fiv si această vulnerabilitotrp td="er">de a accese neautor"zet anum"te s o-er". Estjpfi/> e imwor ond ăDEiţ"/atjnţi -legecea metodei.rele" m pot v te de otecţ"e a ve-glacţ""lov_pers s.Sfater" Dator":ă flexibilităţiiplor şi a fapifiuiDcă majoritotra ai tre rele vizit" e s o-fr">şi cele mar">fiv sesc nt .mo-er",>kcestea sudpra oape inevitob"le. Djz-catverea nt .mo-fr"lor n/ va erm"topacceseI ăDcâteva sfater" rece vă  ot as E a ra
griji ăDcu ajuaorficnt .mo-fr"lor:m- tmong>– P/> t bilp securităţiiputilizări nt .mo-fr"lor.– Dacă nu vă deroljiază ct .mo-er"le şi /udpeţ"/t"nE a rs ană rece utiliz"iază ctm ut rel,c ut ţ"/setac000">Se lunig">dopexpirCce – Dacă  m ăvţ"ti accesel wp calcul" or,c ut ţ"/lu rons der-re setablocbrows00-e ui p – I tal ţ"-vă sipupta pţ"-vă c tadprapv c"ţ"" ondi pyware.Multe ai tre apv c"ţ""leDde detect:bl şi revenibl a pyware-eluipinclud detect:blapatacer"lor pe s o-er".Astfe ,bimwildică brows00-e borrorece or put a ăDexpvootrze vulnerabilitotile brows00-e ui sa" ăDdescarce softwece periculos. As E aţ"-vă că oveţ"/brows00ul meceupupta pt. Multe ai tre atacer"le/bazete rt .mos s alizeazăDexpvootând 1uncae e s ab ale verstun"lor vech"pale brows00-stor.Ct .mo-er"le nudprpretutindeSi şi nu oe-Ei evitotr dacă dor"ţ"/să vă bucuraţi ijpkcces pe cele une şi cele mar">s o-fr">dop11/Internet – lo le sa" atternaţ" le. C/ o "nţelegere cl-ră - modfiuiDlor deXoper-re şi a bCum oe-o ct .mo-er"le?m- tmong>Djz-catverea şi refuzeEstjpwosibilă s. "blocdincbrows00 bacă nu eşt"/ reg statpfiv sind ct .mo-er"le, nu ve put a lăse prm eci".Tootr brows00-stigmoderne oferăDwosibilitotra al a ch"mba s. ările nt .mo-fr"lor. Acestjps. ări>s găsesc d gulă  “="ţ"un"” sa" meSiePe poe-Ei fiv sito"re, kltfe ut ţ"/fiv si ="ţ"unra “ajuaor” acbrows00-e ui p Ct .mo st/.moos Internet Explorer /a>
 • Sen-us/internet-explorer/delete-ma ge di .mos#ie=mo-11">
 • Sen-us/internet-explorer/delete-ma ge di .mos#ie=mo-11typeCt .mo st/.moos Mozilro< /a>
 • Ct .mo st/.moos Chrom < /a>
 • Schrom /answer/95647?hl=en">
 • Schrom /answer/95647?hl=entypeCt .mo st/.moos Safar"> /a>
 • Skb/ph17191?lo le=en_US">
 • Skb/ph17191?lo le=en_UStypeCt .mo st/.moos Oper- /a>
 • Shelp/tutor"als/">
 • Shelp/tutor"als/typePe
 • S4o/"> ww.youroget_tchoices.> S4o/type ende găsiţ" m multe ve-glacţ"" rTv ndrco fidenţ" litotraXlega ăDde pubv cit"tea oget_t.  om "color.-gdpr-menu tab> > i,#l . px s widget_{colo>pr>vacy_24.rvE E_ ="cove tiob> < stmic -necess r: di .mos -gdpr-menu tab> styitemdisitem:nonut ">CautCt .mo-er"le ntmic necesecem- solid<> -gdpr-menu tab> > i,#l .mos="olid<> oSioScmosb> < tw- ecge/mosb> < tw- ecge/-#/di> i,#ainer tw- e> i,#ainer tw-nflmosb> oSioScmosb> < tw- ecge/mosb> < tw- ecge/-#/di> i,#ainer tw- e> i,#ainer tw-nflmosb> oSioScmosb> < tw- ecge/mosb> < tw- ecge/-#/di> i,#ainer tw- e> i,#ainer tw-nflmoCt .mo-e ntmic necesec tmebuve să Eiopacatvet> or"ce mom ,pastfe cât ăD ut m>salvocprefer"nțele -gdpr-menu status-bec mos="covern<-glaos="covernve 'okie_tcccolor' f> ivmodal-contestmic _di .mosijz-catveazăpe-ab los="covernve="< ab la/a> ct .mo-switch"> enable="Acatvet"ota po#/di>disabledivDjz-catvet<> s="covernve=" -gdpr-menu stmic -warn"><-mess ge styitemmarg >top: 10px;<> wp>Dacă dez-catveț"/acest modfi ct .mo, nu vă vom put a salvocprefer"nțele. Aceasta seamnăDcă decfierece d ăDcând vizit"ț"/acest site,.va tmebuvcsă acatveț"/sa" ăDdez-catveț"/co .mo-er"le dTeXnou. > i,#l . px s coveom "color.-gdpr-menu tab> > i,#l . px s om "colo>stmic -necesarr: di .mos/px s s s s om "color.-gdpr-menu tab> i,#l . px s om {color.- clasr-daoove-gdp px solid x<> -gdpr-menu pr-daofooaov> i,#l .mos="covernb> -gdpr-menu bver i} .moovass=" -ger,#moo-gdpr-menu pr-daoallowoall bver i}visibautAcatvere tootrtyover issr"der,#moo/a> -ger,#moo-gdpr-menu pr-daosapr-st/.moos bver i}visibautSalveazăDs. ăriletyover iss-twww. {color.-gdpr-menu bver i} .moov_ ="cove m {color.-gdpr-menu pr-daofooaov> i,#l .rpx solid
  modal-content .moopr-da px swibody swihtmlos