Anastasia Lazariuc

11
's-ifbd"> facebooket coategory menu-ithttps push({">staxonomthttps y menu-ilikethttps l="h">small"https lhowefacesed-artihttps lharh">1tem-4111div> 11 /div> 11 per"> jQuery(ass="d).on('s-pbDidOpen', fun menu (e) { 11 vao s-pbOldCB class="dafbAg-niInit; 11 ass="dafbAg-niInit clfun menu () { 11 if ( of s-pbOldCB c== 'fun menu') { 11 s-pbOldCB(); 11 } 11 FB.init({ 11 temId: 540547196484707ttps }); 11 }; 11 (fun menu(d, s,RNE) { 11 vao js,Rfjs cld.getElemomy ByTagName(s)[0]; 11 if (d.getElemomyById(NE)) return; 11 js cld.createElemomy(s); js.id clid; 11 js.src cl'ol-12"> ad/nect facebookenet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versenu-v2.11&temId=540547196484707'; 11 fjs. id=ntNode.insertBefore(js,Rfjs); 11 }(documomy, 'er"> ', 'facebook-jssdk')); 11 }); 11" data-mh=-4111div> 11/div> 11 pdiv> 11 rurow"> n-doga t '
'cu-ta'dget custom-html-widget">
v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'i" data-mh="-doga t '
'cu-ta'dget custom-html-widget">
\\
*/ " data-mh="-doga t '
'cu-ta'dget custom-html-widget">
arch-icomg="categoris-item modal-._cookie_modovmlasys/2020ipt> C"recentNEWselected ttt> tettps://www.rent .mocgd _cooknt .mprivacy-pt tvt">t>v class ttps://www.rent .mnavstab"m-4116"PrezogenerostsTsebonfidențialitățiineclass, ove_gd tps:// <"SC_TBlock_2ecentNEWstiic -necessponp(se-gds="recentNEWSff tettps://www.rent .mocgd _cooknt .mstiic -necesspont>v class ttps://www.rent .mnavstab"m-4116"Cve-gd-gri-2ocliic necesiv>neclass, ove_gd o/ksTsee.jpg"> www.r script> or_moess.org2clugins/e_modove-gd-7; Powered by  modal-._cookie_modbranlassa#mo row"> odal-._cookie_mod .moorlef-e-gdpdalcive="trurcript> g"> ww
.moor-modal-er:1px solidrcript>ttt>ogenerostsTsebonfidențialitățiineclass="trurcript> < p>wp-content/uploads/2020/0  est>ontosebitontaiticaesitaost respecta/" avt" latmenvat>o avtzitatori- si utilizatori- a-ungi- sa-2ontaiticanet.< p>Acestonocumomy d="posetmey meci-2oadoptat>ontaHp-content/uploads/2020/0 cutmenvid="con -2ocutcaey m div>tovmlasia -2opoat>ocolecta, utiliza/" alcestora si persoan -2optegou div>test-pcolectate.< p>Cu toat>olcestea, fiediv>ta-unghontaiticanetaHp-content/uploads/2020/0 iv>tun obidgetv dife-pt si caey m < catmeomeni. Daca un anumpt sittaiticanetaHp-content/uploads/2020/0 lay:citon apersoust>tes, v" l fitinfside-ă:Dat>ocutcaey m < p>Inogeneros, put" l accesi a-ungi-taiticanetast>tHp-content/uploads/2020/0 faey k fi nevosetsk furnizatitinfside-iiocutcaey m Ptegou a va se-isface nevosl>, Hp-content/uploads/2020/0 vaopoat>olay:citonsk furnizatitdat>ocutcaey m Inospecist,oest>ovorbhontaoverdous -2odumneavoastit (nume,oadaesi, numao st t -2fon,oadaesi electionici, etc.)< p>Colecta/" a - cutcaey m < p>Hp-content/uploads/2020/0 nupcolecteazatdat>ocutcaey m o tr-ud _cdo ovmlatibilocutlcesteAtunci candpcolecteazatdat>ocutcaey m Hp-content/uploads/2020/0 ltaangajeazatsi nutmeelucreze stce-dat>ocutcaey m ,dptrtypent"=shtest-pcolectate. Hp-content/uploads/2020/0 vaoadopta toat>oer aozxWKile necesiv>optegou din -2ocutcaey m olk fit exy m =sh,ddaca esteUtiliza/" a -  pcolectateape pshtd-gri-2 Hp-content/uploads/2020/0  p.necliong>< p>Hp-content/uploads/2020/0 utilizeazatdat>-2ocutcaey m Vk furnizatinfside-iiomenvindpmeodusele=shExecuta si uideass=ranzy mei-2odumneavoastit.ro/wp-co>P
tshtd-gri-or.ro/wp-co>Cv unici si dez olta rela-iiocomocutdumneavoastit.ro/wp-ww.r p>Hp-content/uploads/2020/0 ltaangajeazatsi nututilizezetdat>-2ocutcaey m Destngheeasia - cutcaey m < p>Destngheeasia - dumneavoastit persoust>teeolk cunoascaolcestetdat>odatoriget un mei- a> div>t-2oocupa.< p>Hp-content/uploads/2020/0 vaopoat>ocerendat>ocutcaey m i si sligeant a - a> div>t-2opo" primi si si nut-2outilizeze stce-ă:t-2-a f="me oreditihee.< p>Hp-content/uploads/2020/0 ltaangajeazatntaasemomeatsi nutvaxon,e ohiosezeasku cedezeaunor t rtitdat>-2ocutcaey m - cazuri:ă:teku idministitmeve,dptegou aeneebonfside, ptegou aemeotej a reptgri-2oc8 bungri-2oHp-cntent/u36077600/2020/0.< p>Duritaost pastitv>necliong>< p>Hp-content/uploads/2020/0 pastieazatdat>-2ocutcaey m py:ni/" ascopgri- :, sterge/"=shnecliong>< p>Put" l lay:citon:tvaomenv="p.< p>BomeftcKititntaasemomeatlea reptg" cla_cdificiv> sku sterge/"= alcestorndat>osi dea reptg" claatvaoopgn>,dd:,dinepeelucra/" a - susmInoce" aceomenv="t rospecta/"aocomofaey nicio justificiv>.< p>Ptegou a bomeftcKi claacestetdreptgri,oadaesiti-vaoadministitmorului=shtd-gluiaiticaneta:i - .< p>Securitat>i - necliong>< p>Hp-content/uploads/2020/0 a implemomyip luturdd rotectie ptegou aeasligea donfidentialitat>i, securitat>i siaiticgritat>i - ocutcaey m tvaomenv="p. Acceo ||con -2ocutcaey m ttiebusetsk -2ocunoascaosi st realizeazatitiotdeaun ocutajumorulaunor meocedet eftcKent"=shocvnfidentiale. Acesttaoverdous tv fi utilizateodoiv ptegou plitono =sh,dafectateteku icceoibilcoptegou t rti.< p>Cve-gdsnecliong>< p>Hp-content/uploads/2020/0 colecteazatdat>orefe-ptoiv>oconutiliza/" ashtd-gri-oraiticanetaptegou aeofe-pos tvtcKiad-8 buneavtzitatori- si utilizatori- - ,tmennnutiliza/" aden„(se-gds”n–tfisiev>opt orulantaiticaneta-2ocopiazatpe hardoer cgl dumneavoastit ivunci candpaccesi l unashtd. Fisiev>l nove-gds nutmermpt identif:ca/" adumneavoastit persousta. Date-taitregcstittedpo" fi paungi-tacegoultat>,ndat>osi oea donoulta/siasiaalmetdat>odt _cnitoriziv>.< p>Put" l leton"> orulaastfeto:rip la va infsidezeă:i taa -2oaccepja sku nu. Dtaasemomea, put" l leton"> orulaptegou aentzy mevinove-gds-gri->.< p>S tvtcKiaiticay mevenecliong>< p>Anumpt>ta-ungiantaiticanetad" lnut>odt aHp-content/uploads/2020/0 cegt:< un meiaiticay mevea(chat, fsium, etc.). Put" l utilizaacestet un meiamennn7; ocutcaey m osst-pcolectateodoiv :Lcol-urddrd h almeta-ungiantaiticanetnecliong>< p>Paungi-tantaiticanetaHp-content/uploads/2020/0 po" cegtypeolcol-urddrd h almetshtd-gri. Hp-content/uploads/2020/0  nupcoegoo-2azatlcesteofiocegordert" raspgnzator ptegou pey meci-2o- : sku ptegou cegtyputg" l . D:< p>Pennnutiliza/" aacestgi=shtd,oaccepjatiaprezocutcaey m Mcdificivinecliong>< p>PeezAcestowebshtdofsc_seşt nove-gd-grid(atâttmeomeniebLst şi de"conm <ţi)nptegou aefurnizatutilizatori- o exmg v>"şi s tvtcKiaadaptat>onevosl "şi iticaesului=fiedăruih.< p>Înoce" aceonumpmn“web 2.0”,n“ove-gd”-gri-2ojoadă unaoo- importa/a îubfacilitar" alccesului=şi livrări8 multiPersoustiza/" aanumpt s 8ăridpploum:tlimba îubcarlfest>ovizualizat unashtd, _cneda îubcarlfst exprimtsTsnumpt>tareţgri=s jrif>, păstitv>aoopţiuni- a>egou diversepmeoduse (măturd,aalmetd289lKiaetc) îubcoşg" claoumpărătgrid(şi memora/" alcestoroopţiuni)n–tgenerându-ltaastfetoflexibilitat>an“ovşg"ui=denoumpărătgri”n(accesi/" aprefe-pnţetorovechiamennnaccesi/" abumong"ui=“nghitic” şi “îuapoi”).ro/wp-co>Cve-gd-gri-2oofe-ă dlţinători- dePermpt apy:caţen- multiLsy msku ntaalt onpd h almetshtd-gri să fit inclultaîutr-ud anumpt sittaptegou aecv>aoo exmg v>"m-8 va- oasă,"m-8 utilă şi m-8 plăcută. Îmbunătăţesc,tntaasemomea, eftcKenţon=uby:citaţeino ..ro/wp-ww.r p>Clfest>oud “ove-gd”?necliong>< p>Ud “IticanetaCve-gd” (pagme ocuno cgt şi can“browsagoud fişie de, civ> vk fi storip p>tovmlut"rgl,apagmnghlg" mobiloeku ilmetechipament"=a-2ounui utilizatord h carlfst icceo2az02TIticanetul.< p>Cve-gd-gtoestetigotolip pa:, viruşi sku spywaae"şi nutmoat>oaccesi infsid ţen-ed h hard-denv=-gtoutilizatorglui).< p>Ud ove-gd esttafside-d:<2 pă<ţi: numele şi coeţinuagl sku va- a/"aaove-gd-gtui. M-8 mult,tnuritaost exis8 /202Tseunui ove-gd esttad28agmnghtă;apahnic,odoiv web-s tve utociv>tonmrimisaove-gd-gtaîltmoat>oaccesi d:Cve-gd-gri-2oîubsinepnutsay:cit02Tinfsid ţenocutcaey m ocazuri, nutidentif:că r"rsoust utilizatorii dtaiticanet.< w.r <"S>Exis8ă 2cript"> Kiad-rdd ove-gd-gri:necliong>< o/wp-ww.r p>–tCve-gdurdd sesclnenecliong>n–tlcestea sst-pstoriptat mporiv îubdosaoulantaove-gd-gridst browsagutui web ptegou dinlcesta să -2omemorezepână cândfutilizatorgl ieo2d h webshtd-ularespectiv sku îubhideafereastit browsagutui (ex:Tîubmom–tCve-gdurddPersis8 enecliong>n–tlcestea sst-pstoripta h hard-denv=-gtounui ovmlut"r sku echipamentd(şi îubgenerosontpitnt=denduritaost via/202Tpaesthbilită r"egou cee-gd). Cve-gd-gri-2opersis8 e lt includ şi h c -etminsaicontaud altowebshtdodebLst c - h carlfîltvtzit2az02Tutilizatorgl lamdomossb numele den“third p opo" fi fsc_siteTîubmod anonpmnptegou a memora iticaese-2ounui utilizator,aastfetoîubLst să fit livrată =uby:citat>ocLst d-8 v>l va/aă r"egou utilizatord..r p>Civ>test-pova/aaj>l nove-gd-gri-or?necliong>< p>Ud ove-gd coeţinepinfsid ţenociv>tlacocititinfsideţeaostjapstoripă şi reacţeous îubconseci /202.< p>Cve-gd-gri-2oasligeă us ti- o exmg v>"şi susţin efortgri-2omultor webshtd-uridptegou aeofe-pos tvtcKiabonfsithbillfutilizatordl- :aexn–tprefe-pnţeteTîubmum < contaovnfidenţealitat> o ,oopţiuni-eomenvindplimba shtd-glui,bcoşgri=denoumpărătgri sku puby:citat>ov>l va/aă..r p>Civ>testtaduritaost via/202Tseunui ove-gd?necliong>< p>Cve-gd-gri-2ocst-podministitmed web-s tve e. Duritaost via/202Tseunui ove-gd poat>ov-rda s mnificitri, ntpitzândfdet="t insai. Un>l nove-gd-griocst-pfsc_siteT36077600taptegou obsinigeă sesclne (sessenu (se-gds)"şi nutd-8 cst-preţinua> odipă ce utilizatorgl a părăsit webshtd-ulasi un>l nove-gd-griocst-preţinua> şi refsc_siteTdeafiediv>tdipă cândfutilizatorgl revinepmenlcelowebsiteT(“ove-gd-uridptidepent"”). Cu toat>olcestea, cve-gd-gri-2opo" fi şt rscontaud utilizatordîuboasce momC>osst-pcoe-gd-gri-2opinsaicontam <ţi?necliong>< p>Anumpt>tsecţiuniontaovnţinuad h un>l nshtd-uridpo" fi furnizatt pa:teeoşi "htmeci-2ontaovnfidenţealitat> a-2ontţinătorului=shtd-glui..r p>Cum sst-pfsc_siteTcoe-gd-gri-2odlfdătrlfacest sitenecliong>< p>Otvtzită r"=acest site poat>opinsatove-gd-uridîubscopgrid :< w.r <"S>Cve-gd-grid hrfside /202Tseshtd-glui.ro/wp-co>Cve-gd-grientaaustiz02Tsevtzitatori- .ro/wp-co>Cve-gd-grieptegou geoaivg icon.ro/wp-co>Cve-gd-grientaîuregcstitre.ro/wp-co>Cve-gd-grieptegou puby:citat>.ro/wp-co>Cve-gd-griea-2ofurnizori- de.ro/wp-co>Acesttaove-gd-griepo" proveni de"conurmătorii t rti: Ghover Austymecs,dFacebook, Youagbeaetc.ro/wp-ww.r p>Cve-gd-grid hrfside /202:necliong>< p>Acest onpd ove-gd reţinetprefe-pnţeteTutilizatorglui r"=acest site,nlşaoîubLst nutd-8 estetvtzitav>tonshtd-glui. Exe se8ări- tv lumgluiaptegou video aft-e .ro/wp-co>vhtdzaost video stieamassacu div>t="t ovmlatibilobrowsag-gt.ro/wp-ww.r p>Cve-gd-gridptegou austizaevtzitatori- .rcliong>< p>Deafiediv>tdipă cândfud utilizatordvtzit2az02Tacest site soft-ulanta-hover austymecs furnizat claoam <ţă r <>ogener2az02Tud ove-gd ntaaustiz02Tseutilizatorglui. Acest ove-gd =spgn>ddac02Tsţitm-8 vtzitat=acest site până aoum. Browsag-gt =va spgn>ddac02Tsveţi=acest ove-gd, iao sacă nu,tv mbgeneroeunul. Acestatmermptt _cnitoriziv>atutilizatori- unicnociv>tneavtzit2az02 şi bLst nt=desno fap.< p>Atâta onmpcrLst nutsst-eţi=îuregcstitt r"=acest site,nlcest ove-gd utmoat>ofiofsc_sitdptegou aeidentif:caepersoan -2oftzice,oe-2ocst-pfsc_siteTdoiv îubscopenu-t c. Daca sst-eţi=îuregcstitt ru şti,tntaasemomea, d289lKil>opt pploumaşi paeventri- legcslaţeei :"cutmenvid="con=eotej /" a - cutcaey m Cve-gd-grieptegou geoaivg icon.rcliong>< p>Acest nove-gd-griocst-putilizateodlfdătrlfunosoft carlfsthbillşt ndinoce ţaey proveniţe. Esttaov ta-unghonoasti02 îublimba română sku îu alt02 limb02Tpaimiţi=aceeaşi reeeleă.< p>Cve-gd-grieptegou îuregcstitre.rcliong>< p>Avunci cândfv02 îuregcstitţi=p>tacest site,ngenerămTud ove-gd civ>tneaanutsst-eţi=îuregcstitt şi dac02Tsveţi=mermpsclnea r"egou unos tvtcKu anume. Dtaasemomea, nepmermptt să asoci oasce comtshtd-ulan ru cu usagenamd-uladvs. Dacă nuoaţi=selecta8 “păsti2azi-m02 îuregcstitt”, lcest ove-gd s =va şt rglfkutode-cândfveţi=îubhideabrowsag-gtasku calculatorgl.< p>Cve-gd-grieptegou puby:citat>.rcliong>< p>Acest nove-gd-grionepmermpt să aflămTdac02Tsţitvizualizat sku nu ohiveeleă o ,odiv>t="t onpgl acest ia şi bLst onmpconmrecutodlfdândfsţitvăzu Lssajg" puby:citar.< p>Acest nove-gd-grioledfsc_sim şi hegou a aivg a puby:citat>ono . Put"mdfsc_si,tntaasemomea, ove-gd-gridsr ţinândfudeiat rţe pă<ţi, ptegou omd-8 bună aivg arlfk puby:cităţii, ptegou aearăta dt exe ontrd h vacanţe,Tdac02Tutilizatorgl a vtzitat=ploadsaud a tshtdontrd h vacanţe. Acesttaove-gd-griocst-panonpme,oe-2octoch2az02Tinfsid ţenontrd h cgdpdalultvizualizat, nutntrd h utilizatord..r p>Dtaasemomea, se8ăm ove-gd-gridanonpmeaşi pain almetshtd-gri h carlfsvem puby:citat>. Paimindu-le,oastfet, nod -2omut"mdfsc_si ptegou a vă recunoaşt noaevtzitatordst lcelgi=shtdodac02Tulm < oroveţitvizitonshtd-ulan ru, vă v mbput"a livra puby:citat>onbazită r"=aceast02Tinfsid ţet.< p>Alttaove-gd-grioa-2ot rţe- aă<ţinecliong>< p>Ph un>l na-ungi,am <ţiiepo" letonmeomenil nove-gd-grioanonpme,oîubscopg" claaturmăriocscceo ||udeiaapy:caţen, sku ptegou aer aft-izaeoaapy:caţee. Datorig02Tmodg"ui=dh utilizare,nlcest shtdonutmoat>oaccesi lceste d>tacest site..r p>Dtaexe i vs..r p>C>oonpd infsid ţenosst-pstoriptaşi kccesi t pa:< p>Cve-gd-gri-2opăsti2az02Tinfsid ţenoîutr-ud fişie opermpt unui websiteTsă recunoască unabrowsag. Web-s tve utova recunoaşt nbrowsag-gtapână cândfove-gd-gtaexpiră sku este<şt rs.< p>Cve-gd-gtoctoch2az02Tinfsid ţenoimporta/ah carlfîmbunătăţesc exmg v>"r"=Iticanet (ex:Tse8ări- tlimbenoîu carlfst dorlşt naccesi/" aungi=shtd; păstitv>aounui usagi o =bankcon; păstitv>aomeoduselordîubcoşg" claoumpărătgri)..r p>Dh c osst-pcoe-gd-gri-2oimporta/ah ptegou Iticanet?necliong>< p>Cve-gd-gri-2oreprezi/aă run mgl otegost llt un ţeouări8 eftcKent"=aTIticanetului,bajumândfinegenero/" auneiaexmg v>"ren28enoastaşi kdaptat aprefe-pnţetoroşi iticaesetorofiedărui utilizator. Refuza/" asku ntzy mevireatove-gd-uri- aoat>oface un>l nshtd-uridimpooibilTdeafsc_sit..r p>Refuza/" asku ntzy mevireatove-gd-uri- nu îuseamnă că nuoveţitm-8 primi puby:citat>oo ,odiddoiv c02Taceastitnutvatm-8 put"a ţinetcegtd prefe-pnţeteTşi iticaesete vs.,oevidenţea t pa: v>.< w.r <"S>Exe tnu–tCvnţinuadşi s tvtcKiaadaptat>oprefe-pnţetoroutilizatorglui –tcipt"> Kiade<ştiri,dvreme,osport, hă<ţi, s tvtcKiapuby:ceTşi gut tyam–tOfe-ah adaptat>ope iticaese-2outilizatori- –treţinev>aomaoo-2- ,tmeefe-pnţeteTd tlimb02 (ex:Tafişa/" arezultat>- cau8ări- îublimba română).< p>–tReţinev>aofiltv>- d rotecţeeTsebopei- aenvindpcoeţinuagl r"=Iticanet (opţiuniofamilyTmode,t un ţedd saflfstarch).< p>–tLimitov>aofrecv - –tlimitov>aonumăru"ui=dh afiş02rno auneiaiveele>or"egou unoanumpt utilizatordpe unashtd.< p>–tFurniza/" adenpuby:citat>od-8 v>l va/aă r"egou utilizator.< p>–tMătura/" ,ooponmizarlfşi caey m < cald ntaaustymecs –tcum a fi dvnfiidere aunui anumpt nivelantamrsf:cdpe unawebsite, c oonpd ovnţinuadest>ovizualizat şi modg"tcum ud utilizatordajungedpe unawebsite (ex.dpa:odlfdăuaiv>, diivet,dd:egou afîmbunătăţioshtd-gri-2 îubbomeftcKgl us ti- .< p>–tSecuritat>aşi paoblemo< p>Cve-gdgri-2 NUnecliong>nsst-pviruşi ! Eldofsc_sesctfside- oonpdpla:ce nutmotoîu> py:niacestet un ţen, nuopo" fi cegordert"epviruşi.< p>Cve-gd-gri-2opo" fi totuşi fsc_siteTptegou scopgridnegadive. Dtoiv>ce ctoch2az02Tinfsid ţenontrd h prefe-pnţeteTşi istoricgl dlf"> v> st utilizatori- ,tatâttme unoanum>tshtdobLst şi pe d-8 mult>oalmetshtd-gri, cve-gd-gri-2opo" fi fsc_siteTcono fsid02TdlfSpywaae. Mult>omeoduse a/ai-spywaae"sst-pconştieticontaacest fapt şi îubmod cegotol-c_arch2az02Tcve-gd-gri-2optegou aefi şt rscoîu cada ||meoceduri- de<şt rglre/scausre a/ai-virus/a/ai-spywaae.< p>Înogenerosobrowsag- -2o-uaiticgrateos 8ăriddlfdvnfidenţealitat> civ>tlurniz2az02Tdife-pte nivelcontaaccepj9/" atove-gd-uri- , perioad02Tdlfvstabilitat>aşi şt rglrefkutode-02Tdup02TceTutilizatorgl a vtzitat=ud anumpt sitt.< p>Alttaaspecteentasecuritat>< p>Deoiv>ce rotecţeaeidentităţiiaesttafs <>ova- oasă şi reprezi/aă reptg" fiedărui utilizator dtaiticanet,oestetig-prutTsă se<ştih c oevomyua-eomeoblemo. Ptegou că pa:teensgri=infsid ţenoîutr nbrowsagaşi website, dac02 ud atacatordlku ptrsoană nekutorizit02Tint tvtncoîu maocursulantamrsnsmpte/"= a - , infsid ţen-edovnţinua2ontaove-gdopo" fi int tcepjate. Dtşi fs <>ora/,nlcest lucru se poat>oîutâ Alttaatacgri=bazit>opttcta-mite,nltacatoriiepo" fsc_si aceast02Tvulnerobilitat>aptegou a păcăliobrowsag- -2oîu anmrimit infsid ţenopa:- nesecurizate. Atacatoriieutilizeaz02Tapoioinfsid ţen-edîubscopgrid aoaccesi nekutorizitTsnumpt>tshtd-gri. Esttafs <>oimporta/a să fiţi=a8 /2i îu alegev>aometodei c -eitm-8 potenvite d rotecţeeTseinfsid ţen-o.< p>Sfatgrieptegou of"> v> sligeă şi reategoabsl02, bazită r"=(se-gds.necliong>< p>Datorig02Tflexibilităţiiatoroşi a faptg"ui=c02Tmajoritat>i iutr ncele d-8 vtzitat nshtd-uridşi cele d-8 maridfsc_sesctove-gd-gri,dlcestea sst-pkproape itevitabi->. Dtzy mevireatove-gd-uri- nu vatmermptt acceo ||utilizatorglui r"=shtd-gri-2 cele d-8 răspândit>aşi utilizateopa:tr nc v> Youagbe, Gd-8l, Yahooasiaalmel>.< w.r <"S>Iipă câteva sfatgriediv>tvă motoasligea don"> ţi=fărădgriji îusă cutajumorulaove-gd-uri- :necliong>< o/wp-ww.r p>–tP –tDacă nuov02Tdlrsnj2az02Tcve-gd-gri-2oşi sut-eţi=sinigea ptrsoană carlfutiliza2az02Tcvmlut"rgl,alut"ţi=setaapagme > lunigiddt expiruv>optegou storireatistoricglui=dh "> v>"şi oson - a>rsoust>tntaacces.< p>–tDacă împă<ţi l accesgl lamcalculator,alut"ţi=lus îubconsrdertr seto/" abrowsag-gtui ptegou aeşt rglf -2oindividust>tnta"> v>"deafiediv>tdipă cândfîubhideţi=browsag-gt. Aceastitestetoov-rdantă dlfaoaccesi shtd-gri-2 cuv>oplas2az02Tcve-gd-gri şi de"aeşt rglfoasce infsid ţetost vizitav>tlafîubhide/" asesclnii "> v>.< p>–tIgotoliţi-v02Tsiaup ţi-v02Tcegotol-capy:caţen a/aispywaae.< p>Mult>o iutr napy:caţen-t=dendetecta/"oşi paeveni/" aenpywaae-gluiaitclud detecta/"aaatacgri-or pe shtd-gri.< p>Astfet, impisy c02Tbrowsag-gt de"conaoaccesi webshtd-uridcarlfsr put"a să expyoat>zeTvulnerobilitatileTbrowsag-gtui sku să dlscavc softwiv> periculos. Asligeaţi-v02Tc02Tsveţi=browsagut mer>uaup t. Mult>o iutr natacgri-e=bazit>opttetabh al nverseuni- vechiaaleTbrowsag- - .< p>Cve-gd-gri-2ocst-ppretutitnt <şi nuopo" fi evitat>odac02Tdoasţi=s02Tv02Tbucuraţiontalcces"p2 cele d-8 buneaşi cele d-8 maridshtd-uriddt r"=Iticanet –tlorile sku ngicanaţeous->. Cu ofpnţeteglrefclară y modg"ui=- de div>t-2oaduc,alut"ţi=lus măturdle necesiv>ontasecuritat>< p>Dtzy mevireatşi refuzg" claatprimi ove-gd-griepo" face snumpt>tshtd-gri impey mechbillfsku nif:cilTdeavtzitat=şi fsc_sit. Dtaasemomea, refuzg" claataccepja ove-gd-grionu îuseamnă că nuoveţitm-8 primi/venta puby:citat>oo .< p>Esttapooibil02Ts 8a/" adinabrowsag sku poţi=setaabrowsag-gtas02Taccepjtaove-gd-griode"conunashtd anume. Da/,ndtaexe Toat>obrowsag- -2omodeaneoofe-ă pooibilitat>i " aenchimba s 8ărileTove-gd-uri- . Acesttas 8ăridst g02sesctdt regul02 îub“opţiuni” sku îubmt g" cla“prefe-pnţe” alTbrowsag-gtui fsc_sit..r w.r <"S>Peegou afînţeteglelcestean“ajumor” aabrowsag-gtui ptegou d-8 mult>od289lKi..ro/wp-ww.r p>Cve-gd s icons îubIticanet Exp- er /class="kol-1ntenss="ds.microsoftet coen-us/iticanet-exp- er/delete-mausgep(se-gds#ie=gd-11">ol-1ntenss="ds.microsoftet coen-us/iticanet-exp- er/delete-mausgep(se-gds#ie=gd-11, ht< p>Cve-gd s icons îubMozilcon/class="kol-12"> support.mozilco.org2en-US/kb/enable-and-disable-ove-gds-webshtd-prefe-ences">ol-12"> support.mozilco.org2en-US/kb/enable-and-disable-ove-gds-webshtd-prefe-ences, ht< p>Cve-gd s icons îubChrom support.-hoveret cochromol-12"> support.-hoveret cochromCve-gd s icons îubSafarid/class="kol-12"> support.apperet cokb/ph17191?lorile=en_US">ol-12"> support.apperet cokb/ph17191?lorile=en_US, ht< p>Cve-gd s icons îubOpert /class="kol-1ntenww.opertet cohelp/tutorials/">ol-1ntenww.opertet cohelp/tutorials/, ht< p>Peegou s 8ărileTove-gd-uri- ogenerotcontam <ţi,alut"ţi=cegoulta"şi sitd-ula/class="kol-1ntenww.youro choices.t coao/">nww.youro choices.t coao/, ht gnde g02siţitm-8 mult>oinfsid ţenopavindpcoefidenţealitat>aono .< p> < ww
a#mo g">scriptem stiic -necessponp(se-gdsttt> rtps://www.retab"m-4116"Cve-gd-gri-2ocliic necesiv>neclass="trurcript>ntzy mevează.roabhl. <"abhltt> v class p>Dac02Tdlzy meviți=acest modg"tcve-gd, nuov02Tv mbput"a salv aprefe-pnțe-2. Aceastitîuseamnă că deafiediv>tdipă cândfvtzitați=acest site, vattiebusas02Tacmeviți=sku să dlzy meviți=coe-gd-gri-2od: .moor-modal-five="true"rcript> < , ove_gd o/kton{colt> modal-._cookie_modbve_gd0ipt> odal-._cookie_mod .moorrs="re-gdpdalfive=m script>v w"> = ww