Scrisoarea emoționantă a unui tânăr român către protestatari

 • MASS MEDIA
 • MASS MEDIA
 • 8gOdfbALM funm rol () { ar if (li iof sgpbOldCB">== 'funm rol') { ar sgpbOldCB(); ar } ar FB.init({ ar Id: 540547196484707uta> d.getEle/possByTagName(s)[0]; ar if (d.getEle/posById("p)) return; ar js"> d.createEle/pos(s); js.id"> id; ar js.src"> 'enu-item-banectjuthor" nanet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versrolev2.11& Id=540547196484707'; ar fjs.nt-pntNode.insertBefore(js,=fjs); ar }(docu/pos, 'i> /div> -v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js's
 • skip -focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js's
 • p="arp="arp="arp="arp="arp="arp="arp="ar /* {"ajaxurl":menu-it\/\/scrisoare-către-\romaadmin\/admin-ajax"http,nail-_id":m ,nalugin_dir":menu-it\/\/scrisoare-către-\romani-300x\/alugins\/dal-cenu-it-pped-iance ,nis_.moo":m ,n600ic-_init":m ,nenabled_default":{"third_4865y":0,"advanced":0},"geo_lo6P="tm":mfalse ,nforce_re.jpg":mfalse ,nis_siempl":m ,ngs5-pnt_user":m0 ,n.jpg_li5y":-05T1F,ngnu-iteexpirP="tm":m365"}; /* ]]> */
 • .js?teg=4.1.9's
 • r-menu li.menu-item-sel
  dialo
  ref=Skip to content/dis=on="https://wdal-csce o"pr-mdal-cprivlcy-ategv-1"-> rn="https://wdal-c/di tab> >Ps.zimg de gwadea/s/dis=on="https://wdal-csce o"pr-mdal-c600ic--necess -> rn="https://wdal-c/di tab> >Cnu-it-ton5elba0ic- neces de rebu ge i h ://ww class= to contentPoweattaby < GDPR Cnu-it Cned-iance ref=S l ."pr-modal-cbrang-mds://www. ."pr-modal-cm-sel-lefh--banwehy
  -banwehsi class=",s= to co privlcy_ategv-1"-externe/"pr-modal-ctab>"awssi class= igation-contaab> >Ps.zimg de gwadea/s"aws>-banwehsi cl

    iicl"asCAg/m t sit0i n Knet H xrIn gwadea,e,uteti_Wfces .moiden0i n Knet alGfH xrH Atunci candocoodcteaza_ditelhatca rm inspersonal,tH lPH V Cfurniz0_escriptiwwlurivxndoprodu-modExecuta si ar-con.0 rnzrm ri5eldumneavths0 rhttps://w>P> .pa l Cneusic8 si dezvoltcs84ltiwwloomircialelhatdumneavths0 rhttps:///ww clPH xriontinataaii aan5LOsdumneavths0 rppersonalGfGe/limiteaza_ixcludat l lPH lPPuteti_pan.cit0vs:/oai o momimgroovH lPH lPH al. A20i n Knet 5elhopiaza_pe hardali=ctl/dumneavths0 rta=unci candoWfces ti_un /ht. Fisiedele enu-its natuermit dent f.c0 dumneavths0 rppersonala> iiten0i nregis0 rtr.potlfi phoiden0ih201ult0tm,edat> al. Ahs0feljs: vpueva escripezeps:/legs="aa1hatps.zimg enu-its-tonsor,el sandu-vaeAs0feljlibertateue Aoa speaccepi seatnu> iAoase/poea,e,uteti_petaf/div> al. A"ds: true20zrm rv enu-its-tons".reppn lPAg/m tGf.moidiA20i n Knet detinuteldc  H lPPhoiden0i20i n Knet H lPPrinvuticiz0 A ontt /ht,eaccepi ti ps.zimgn5en rm rci> iicl"nueaccepi ti ermeniiCA ontorv rm rci, natuticiz ti /ht-tl//h/natfurniz0t _ditelhatca rm inspersonal.reppn lPPr.zimgn5en rm rcifeatșcăactu Viz0tm luoa1A ohs00. Oai o moshc t de v Cfi pubn.c0-rp rcif/h/va es0 rps:/vigty="sl0veubn.c0 ei. Di a ont mot7-eva rugtmvpueh201ult0ti perioshc1A ohs00f.moidateGxv cp>A ont web/htlf seştreenu-it-ton.(atât/www.rii cât/şiA20il0v inţe)v"ds: trueturniz0_uticiz0torent: o ex ţă6me} ="sşiAspgv-cti.adapp: "anevo/eLOsşiA n Klp să f/wopsruiateGxv cp>În oeuf e g/m mv“web 2.0”,v“enu-it”-ton5eljoa17-0un oe xrdxv hpx_-romt ilin:r ces să şiAlivr clr6me}< n Knet,tcumdarCfi: /ww c >Personaliz0 Ag/m tt: sp cl." Cnu-it-ton5elofdery dGţeorytorent: de/sht-ton<şiAm-r6accesibil _"ds: truticiz0torn.https://w>Permit apn.c0ţeent: me} ="sm-r6vant:oaG/s,sm-r6utică şiAm-r6plăcută. Îmbuorytăţesc,_dAoase/poea,6erogadnţ0veubn.cin:ţeevo clas.https:///ww clPhcp-cokiCGfry-heune“enu-it”? ails"> lPUne“In Knet Cnu-it” ( ermenlhantscut şiAcav“browst-wrnu-it” seat“HTTPwrnu-it” seatpuOsşiAsiedlue“enu-it” )fry-heunefişie: de/mrcifdimimsiude, criptipds:/li KlsşiAn de, t de v Cfi nto vwGfenm utertl, erminaltl_mobil1seatal e_echepamdnt>rsonalguticiz0torei d0i n KnetteGxv c/ww c >hcp-cokiExint: "2 ti.2-on.dp enu-it-ton: ails"> tps:///ww clP–thcp-cokiv–t ontead/dxQonto 0i erdxv,d -romdos,d. A20ienu-it-ton.algbrowst-ului web ads: troov onta/G/s spememorezeppân/s cândfuticiz0tortl/iesl.dp rGfweb/ht-. Ant="dctiv/seate201hide ferehs0 rpbrowst-ului (ex:6-rommomimgtl/log clr/delog clr rGfunrh20t.dp web-2-rl seat"d reţespe20igoabroiz0 ). lP–thcp-cokiv–t ontead/dxQonto 0irGfhard-dwrve-tljunui enm uter seatechepamdnt.(şiA-romgwadeae20p n20 devdur8xea G/viaţă6"r="arbilin: "p>s: trh2u-it). Cnu-it-ton5elpersint0 te lciinclud şiArGfon5en l sax _dAouneAlt web/htlde1ât/on5 rGfookGf-rltvizitlază6uticiz0tortl/la/2omimgtl/nt="dctiv/–thantscut> y u-its”v(cnu-itton. l sax _dAo inţe)v–th deeaotlfi f site6-rommodeAgon mv"ds: truememor0A n Klpespeunui uticiz0tor,CAs0felje201ât/G/s ficilivr: /s eubn.cin:s: truticiz0torn.htppn lPUneenu-itAcosţeoeoescrip ţeelhokGft /legăttoae-rotrGfun web-browst-w(uticiz0tortl)sşiAun web-spgve: Ag/mm (web/ht-. )> iic7-0un browst-wacceslazov ol web-spgve: ds:/nou,v onta/xt: "awit _escriptţeea Gjaonto ă şiArehcţeona_-romoonseci ţă.reppn ="sşiAsusţeo efortton5elme} lPCnu-it-ton5elbdxQoadminis0 r e.dp web-spgve:e> iur8xea G/viaţă6 unui enu-it/xt: "av-ona semnhc t t7-,e20p nzândfde/scoptl_ads: trookGfestp rl sax. Unele enu-it-tonlbdxQof site6ixcludat0i"ds: tromseo 7- sesiude (sessrol u-its)sşiAn t2-r6bdxQoreţeouge od ă ce uticiz0tortl/a ppsrăsitfweb/ht-. Asi unele enu-it-tonlbdxQoreţeouge şiAref site6de f/wookGfd ă cândfuticiz0tortl/reveoeopev ol website6(“enu-it-.on."diptadnt>”). Ctrtt: "a ontea, cnu-it-ton5elpotlfi ştrrs _dAouneuticiz0tor.-romoai o momimgrwss:/ n Kmeditl//e cl5LOsbrowst--tlui.htppn lPAg/m tGfsecţeune_dAocorţeoug.dp rGfunele /ht-.on."otlfi furniz0tcrwss:/ n Kmeditl/untr erţe ppsrţe/furnizoai (ex:6ory">box, u:/video seato ,dFi/ă). A ont0i erţe ppsrţe_potlul sa_dAoase/poea_enu-it-.on."ss:/ n Kmeditl//ht-tluiişiAolGfGe/g/mmscv“thirdtp> y u-its”,t"ds: trc7-0n tsdxQopl sax _dAowww.riet0 ulfweb/ht-. ui nt="dctiv. Furnizoaii inţearrebu/w G7-0nt="dcteodAoase/poea_lege0p-romvigty="sşiArnu-iteileCdAocorfidenţeelinate sspe20ţeorytor să /ht-tlui.htppn lPOtvizit: "p>Cnu-it-ton.dp rGrcript ţă6 /ht-tluihttps://w>Cnu-it-tonodAoanaliză6 vizitatorent:https://w>Cnu-it-tono"ds: trgeolver":tinghttps://w>Cnu-it-tonodAo-roregis0 rrehttps://w>Cnu-it-tono"ds: trpubn.cin:Cnu-it-tonoaspefurnizorent: de/pubn.cin:A ont0ienu-it-tono"otluroveniA20il0vurmrytoreir ert : G Analyites,eFthor" n, Yougtbe_etchttps:///ww clPhcp-cokiCnu-it-ton.dp rGrcript ţă: ails"> lPA ont _pp.dp enu-it/reţeoetps.fde ţene6uticiz0tortlui"p>/e cl5nevolumtluiiads: trvideo com/e:https://w>vhtzea G/video s0 eam-mdsctrookGfestp enm tibil1browst--tlhttps:///ww clPhcp-cokiCnu-it-ton."ds: trunaliz0 vizitatorent:httails"> xrio f/wookGfd ă cândfuneuticiz0tor.vizitlază6a ont site//oft-. A20is analyites furniz0t_dAoo inţ: "p p gwadelază6uneenu-itAdAoanaliză6 uticiz0tortlui. A onteenu-itAas iicl"/dxQeţe<-roregis0 rt"puRNE<şti,_dAoase/poea,620t ViileeadeookGf/ifel-pţe lPA onte enu-it-tonlbdxQouticiz0tejdGf17-tkGfun /oftfookGfsarbilGştredin o ţa rpuroveniţe. Ent0iened-eteAgon mvşiAont0if sit.d ,d "ds: tra lver":aAcosţeougtl/–thhi,d şiAa=unci cândf/dxQeţe lPA=unci cândfvă -roregis0 rţe Spgve:e Inths0 tlf sesc_h onte/enu-it-ton."ds: trufoeuArătaAcosgtl/ctrookGf/dxQeţe<-roregis0 rt"şiA2aoă6 veţes: truntgpgv-ctu Ag/mm> iAoase/poea,eoeopermitciG7-0hsoabNE iic7-0nueaţe<-modctate“păs0 lazo-mă -roregis0 rt”,t onteenu-itAss lPA onte enu-it-tonloeopermitiG7-0hflăm6daoă6 ţeavizu Viz0t_seatnuto ,dFi/ă o clas, ookGfestp _pptl/a onteia şiA1ât/_pap 0v recutjdGf1ândf ţeavăzutjmmsajtl_aubn.cin:r. lPA onte enu-it-tonlle.f sim şiArGs: tra lver":aApubn.cin: lPPGfunele .moidi, inţeno"otlpetafwww.riile enu-it-tonlAgon m ,C-romscoptl_dAoafurmryonlbdccestl_uneiiapn.c0ţee, seat"ds: trueeidgetiz0 oiapn.c0ţee> iitore ă6mostlă dGfuticiz0re,v onte/htln tut: "aWfces h onte/enu-it-ton,el htppn<_pp.dp escrip ţeel/dxQonto 0işiAafces tcrwss:/ n Kmeditl/enu-it-tonsor? ails"> lPCnu-it-ton5elpăs0 lază6escrip ţeel-rotr-unefişie: : "s de/mrcifdimimsiudeth deeaermitiunui website6s7-0nthanthsc7-0un browst-. Web-spgve:uljva re anthştrebrowst--tl pân/s cândfenu-it-tleexpiră6seatonte/ştrrs.reppn ="sp>htppn lPCnu-it-ton5elreps.zipx: "punm tl/eds: alg l_funmţeon clr erogadnt> ="sprietenths0işiAadapp: ps.fde ţent: şiA n Klpent: f/wopsruifuticiz0tor. Refuz0 /eatdAzrm rv rea_enu-it-.onnt: .t: "af o unele /ht-.on.xrdxsibil6de f sit>htppn,Cevidenţeetcrwss:/enedxv hmimgtl/dGf/div> ="teGxv c/ww c >Exeed-podAo-rorrebu/ ţărelxrdxv hpxGfale enu-it-tonsor (hokGfou/necese ă6eatent f.c0 unui uticiz0tor.wss:/ n Kmeditl/unu 1h20t): tps:///ww clP–tCorţeoug.şiAspgv-cti.adapp: "aps.fde ţent: uticiz0tortlui"–th ti.de/ştion,evrem ,Csdxv , hpsrţe,tspgv-cti.pubn.ce6şiAgutegohmimgal ,C/ht-.on.dcien KnnermimgrşiAspgv-cti.dAo r vel. lP–tOfdexGfadapp: "apeA n Klpespeuticiz0torent: –treţeoedea pa oelnt:,tur.fde ţene6dnelimbă (ex:6afiş0 s.zult0tm5LOshau cl5LOs-romlimba_r-headă). lP–tReţeoedea filt="5LOsdp r ttdcţees: truntAg/m t uticiz0tor.we_un /ht. lP–tFurniz0 devpubn.cin:s: truticiz0tor. lP–tM/ssto0 , op_paiz de şiAca rm iniedxciltAdAoanalyites –thamdarCfi 1orfiiptre unui Ag/m t nivel.dAo r f.c.we_un website,fon<_pp.dp enrţeoug.ry-hevizu Viz0t_şiAmostlthamduneuticiz0tor.ajunge.we_un website (ex..wss:/motoav/dxQoviruşiA! Eltlf sesc_criptin<_pp.plas:/_ "s. N tsdxQoal17-tuitredin bucăţijdAocodv şajc7-0nue"otlfi executatlnrcifn tuttaWuia-:ula. Îomoonseci ţă, natselpotldupn.c0 seatntpn.c0 rGfal e_reţespe"ds: trueseo:ula seatntpn.c0 ds:/nou> iAoa iAoa =" alguticiz0torent:,tatât/weruntAg/mGf/htecât/şiAp 2-r6me}În gwadeaebrowst--eel_aui n gr0tej/p cl.dGf1orfidenţeelinate hokGfturnizlază6difde te nivel _dAoa cepi0 a_enu-it-.onnt:, perioadă6dGfv VabilinateişiAştrrgGrefeatoptiă6după6ce6uticiz0tortl/a vizitat xriooa iAşiAf p o0 ,v ontelucrg iic7-0un website n tsan.cită6browst--tlui/G/s f sehsc7-0d ,d canalGfcehsR 0e,v tac0toreno"otlf si a ohs0", vuladeabilinatei"ds: true,ăc7-liebrowst--eel_e20eAv rimitp escrip ţeelwss:/ n Kmeditl/eanalGnt: negpcuriz te. Atac0torenouticizează6apoiaescrip ţeene.-romscopton.dp aaWfces neeatorez 0 =" s 7- şiAre="2010b/eă, bazot: "p>< u-its-details"> lPiitore ă6flexibilinăţiiint: şiAa fapptlă că6majorinateue iotrreo l 2-r6vizitate /ht-.on.şiAc l 2-r6maon.f sesc_enu-it-ton,e ontead/dxQo wwwapeA nevinabnnh. DAzrm rv rea_enu-it-.onnt: ntrvatuermitciaccestl_uticiz0tortlui"p>hcp-cokiI ă câteva sfattonoookGfv7- uttaWs croaf/div> ţe tps:///ww clP–tP> ul,diz0ţe-vă6/p clle6browst--tlui/-romo euf e wwrveştreenu-it-ton5elpds: trues.fodcta0un nivel.carfriarbiliads: trvon.algnecurinăţiiiuticiz clr enu-it-.onnt:. lP–tiic7-0nuevă6dGr njlază6cnu-it-ton5elşiAsuxQeţe ="sşiAae2aan5LOs.drsonalGfdAoa ces. lP–tiic7- -rmppsrţeti_Wfcestl/la/calcul0tor, uteţe ="sdo f/wookGfd ă cândf-ro1hideţe ="teGxv clP–tI01t0l ţe-vă6/iiup id=ţe-vă6h201t0ehyapn.c0ţee hpxiGpywaKlteGxv cp>Me} hate201reder"apeA n KnetteGxv cp>hcp-cokiCumd"otlw.ri6cnu-it-ton5e? ails"> lPDAzrm rv rea_şiArefuztl_dAoafprimieenu-it-tono"otlf o ag/m tGf/ht-tongiedvrm rcrbilGf/eatd f.cil6de vizitat<şiAf sit> iAoase/poea,erefuztl_dAoafaccepi enu-it-tonlotr-roseamn/s c7-0nueveţeam-r6primi/redeaepubn.cin:Ent0idxsibilă6/p 0 din browst-wads: troov ont0ienu-it-tonlb7-0nuem-r6ficiaccepi te seat"oţe<-mta browst--tl să6a cepi0ienu-it-tonl20il0vun /ht Ag/mm> i0 ,vdAoexeed-u,=sac7-0n eşte<-roregis0atif sindfcnu-it-ton5e,0nuever6puteaClăs omimg dint lPTt: "abrowst--eel_moseKnelofdery dxsibilinateue urueschemba_/p clle6enu-it-.onnt:. A ont0i/p cl.sG/găsesc_dG/ntgulă -rom“opţeune” seat-romm0nitl_dAo“ps.fde ţe” al6browst--tlui/f sit>htppnPes: traf-r ţenegGbh onte/sp cl,vurmrytoa:e Il -ton.potlfi f sito0re,v l0felj uteţeenu- 8gOs.micro/oftame="en-us/ n Knet-expnt:er/deletd-manage" u-its#ie=it-11ref=reppnenu-itemsupdxv .mozill0.orghen-US/kb/enable-and-disable-enu-its-web/ht-ps.fdeen onref=reppnenu-itemsupdxv .s ame="chromi/answer/95647?hl=enref=reppnenu-itemsupdxv .app ame="kb/ph17191?lo le=en_USref=reppnenu- ww.op Krame="help/tatoreals/ref=reppn ww.youro claschoices.me="ho/ref= tndo găsiţeam-r6me}"aws>-banweh "awssrnty> discom/:non > igation-contaab> >Cnu-it-ton5elba0ic- neces de h o content"aws>-banwehsi cl o content-banaiade-externe tw-lv>-banaiade tw-nflsi to content-banaiade-externe tw-lv>-banaiade tw-nflsi to content-banaiade-externe tw-lv>-banaiade tw-nflsiCnu-it-tljbt0ic- neces darrebu/w G7-0ficiac rv t.-romoai o momimg,CAs0felje201ât/G/s uutem.salv ps.fde țespe"ds: tr/p clle6enu-it-.onnt:.tvtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 vtuZp5 o contentdAzrm rveaz/shttabGli class=",s=clc abGlexternengnu-it-switch"> r-menu li.m600ic-_ u-its-> enable="Ac rv t"o id="_ "s>disable> DAzrm rv t-> class=",s=clcttabGli class=",s= maogws>top: 10px;-> lPiieă6dGzrm rv țe"aws>-banweh "aws>-banweh -banweh -banwehsi class=",to contentAm rv rertt: "rebu ge i bu ge ontentSalveaz/s /p cllerebu ge i "h ."pr-modal-cbu ge - -banwehy h :/ ."pr-modal-cm-sel--banweh