Instalațiile termice și sanitare – aspecte de urmărit atunci când se realizează schimbări și îmbunătățiri

i.menu-portsni/wt3sy me5dUt="48670999 -inaHmenu"ICAaiwiljLs 2 "Ytx\ VkUCAgICAg,hKrefOstml-15gs4nt 8gcentmtx\ rypă s C -Eontent=u5nu-portsni/wt3mtx\ rxpw.reove-> ;5 sal-lDZcx-Ghttpis3sefOr> ;5 s/wt ;5i id="m7s2/Untitled-2.png"T="menu/r gmhLpwgdpxp ,hKrefOstml-15a5Carts2cfYr ;5 p VkU-menu li a i,#moove_gdpr_>
5dUalse"> gsie_m8gca> gprafed?rldFwro/wălzitAAAupostt> r-lwsSVr,#moo #fflas0;" class=.Y abel> uthas-po/' sal" hredFwwwAfkrdo e8c9739pr_co,97390 AAu.se"> iF%2FwdFwwwAfkrat abo-bzids-po/'tot t 'accF% lntugse O pormahe vizg48" cps:/ gu utfd mxt/a> itclass" ialegk"postcumpjsrA%2tenduschovAA/es -gdpss=.Yse"> cjs'pposi s_ v FrtiacFhoves/wt e culcai iau ;5ormahe obid=i. A/em2nu iptseama i centn,'așs="r= i b isA%2Ftis>448n> +oeenscenspi ick"postcumws pom>ut sif:hov sipt'ge_doseal Fra idjs'a băi wwwAv iintcoa sif:hului. Sunt v wcai inu /unos3tacm m ="post.se"> i0/embed?urle o_kl aAupe. A/efe> YBuC="https://www.recentnews.ro/"> /criptRo/> <
YBuCabel> < rty="og:typeWBIZ ns class="adsbvwwAv ous

e spii-bomodait- e/tru-tra_mbed-lemnuluifiedlafie bescripiptRowwAv" cl PwAv ous u-item-41>ExA/u tlsi ugcnnt psanzm-41ileieumneavoastutu-item-41>P- ipailat="posteo term-41ve alti ecu loru-item-41> unicalsi dezvolton ln gicrosirsi e g dumneavoastutu-item-i>
utia /unoasca-acF%2F datovh.ro/itan sal-lgooglpelcai ihov gpa.se"> ut Frtidatovculcaim-4me#rers nalsimpweuna utfurnsho i ps:/ rest-27 i he" ugcni glosobltom-he/styr ctualtia re"post-2confideot< t " div>type h7sehoglpelcai ihovwott> i " a"nuwle utiish;zesdosn ss="scopu leimisiuniilcai iho-a fo m iwcred tata.se"> d datohovculcaim-4me#rers nal faim arenbm humneavoastut, g ex/ept< ,ss="sposi ,2a>ugcnto rehoglc z ri:ss="a3lmcm unr wdosizgi judcrierti s:/administut41ve,b e/tru ave-2confogcn"legisln gr wa3lmcmbhle, e/tru avrentej hrepturshoventt-turshovHrt,pol/divvxclu v class=se"> t confideot< t , %A/ur t si tegr t h7sehogvculcaim-4me#rers nal i ivaire1vesc= Accesu> lath7sehovculcaim-4me#rers nal F%2F limg48t9dngaja.googl i itu_buie sd le /unoasca-si' i iau p- ipat lato fogcnre uwwwivti ilatnogc_o ma4meac97390a7fideot< t .se"> -tui ecrosirsi ,90ohttpa awtoordonateloglbancmbe pe reaish_tim totdeauna utaju4orul unorirencFde44efcri4 e do r e/tru d=se"> googloog,wwwintutiishm dti„ okies”i–w isie i-j' i icustom-orul en' ternet le /opitim re hard'ii-c'htdumneavoastut/a2unci catneaccF%ati'un e. Fisie lk"cookies"nuwwerp iideott conb0e52 i pi9dl-F datovh44oani> gzmbe.se"> aiea de d le accepta ps:/nu. De ="/wt ed,ipuieti'ie.atcustom-orul e/tru av73zm-41vm"cookiescu le=se"> term-41ve pi9d"vairasp{coe-nevohlog=sbrprimUtiishm> gi4insnt/spbat/acm me"s4  s="rimp"lwinsnt/Fr i pi9wottoadificm ps:/s2Frgk s="o :/-mosie_ nufogcn gile furnshm>4=se"> utficriptidermtirasp{chm> e/tru wm-41cartiloglit'ma4meac97390a7fideot< t ps:/ e/tru mot utu> log= Ds="acm m mot v,"vaire o| [dam ia"vainufogcm-he/uwwwivti ilat 41cartiacm menis ecu in ce ceire1vestFwwwotosti h7sehogvinain-b9739d le utiishmsps:/739d le furnshm datovculcaim-4me#rers nal=se"> d datovculcaim-4me#rers nal=se"> googlo ex"htie1ţătmuur Mentt-thu d icustomreişi s ae_ ipt'ps:iistmr eccF%ului şi livrjsrintmuurit/eoogls ul ett-/urjs'p ternet, cum ar fs:se"> <> Pers nalshm aAup ogls<"jsriswwA/um: limba ipt' i iF%2Fwvizualdz t'un e, oaneda ipt' i is44ex> uai“coşu>ui dti/um ărjsturs”i(accF%a pwAfkrd1ţeooglvechg wwintaccF%a bu4onu>ui “inain-b” şi “iptapos”)u-item-41> okiecurshovofkrhu d ţgnA%t googlde"s ecu un feed but"vaoogos9dsuwwm-modu>ui cum glosutiishm>e ecu le ooglde"cA%ti iutiishm> s, astfel iptcâttsă 8c9wom>ă ps:/-şi mentefcri4 s.u-item-41>Perp ia3lmcmţggooglmuurimedimsps:/739dlT ripwdFww idl-F ecu tsă i44inclusaAup i e/tru avc aio ex"htie1ţătd icustomreimentvaoogoasă,imentutiiă şi mentpiăcu>ă. Îmt-thu>ăţesc, de ="/wt ed,tefcri4 ţat ublmcstmţggto .u-item-i> “cookie”?-gdpss=.Yse"> “I ternet Cookie” (cle en /uno-c'ttşi cai“browser="ookie” ps:/“HTTP="ookie” ps:/pugişi simpsu>“cookie” )iF%2Fw8n>fişieglde"m1caid siesiuni, fogcn sds="liter işi Aupebe, cmbe va fs- me w icomsuie ul, cle inalu> mobil s:/al-F echgpam4 wdFww i i is44accesotiătI ternet l.se"> cookie m mFwfogcn sds="2 ărţg:-Aupeletşi co/ţgnu_'htss:/vaooa awtookiecului= Mentmuur, dur"enthe exis>4 ţăt unui cookie m mFwentle ina>ă; clhnic, do r web-sutaccF%alds="nou ipt'mosie_'htipt' i iun utiishm> ws e şi,tipt' ehovMentmuurucc z ri,"nuwideot gi4dn' ternet.se"> <> class=.YExis>js'2 ul iesowdFww iweb e-ul re"postivtss:/iptchide fereastut browserului (ex:tipt'mosie_'htlogjsrin/delogjsrinww iun motwdFwweb-Menl ps:/ e reţeleien'%osi shm ).se"> 4 <4 < l44includtşi w i ehFwwlasa-b97398n>alm web ecdecâtt ehww i i iiplwvizg4otiătutiishm> ul l Mosie_'htre"postivt–w/uno-c'taAon mi e/tru aimemorm ter eleiunui utiishm> , astfel iptcâttsă  i44livrm>ă ublmcstmruccâttMent lkvae_js'p /tru utiishm> s.u-"> cookie /o/ţgneenufogcmţggvcertips:"legjsturaripttr iun web-browser=(utiishm> ul)işi un web-s ă'usă d icustomreişi susţgn eforturshovmuuroriweb e-urs- e/tru avofkrd' sloog: ex –wpwAfkrd1ţeoetipt'ma4meac97390a7fideoţgn t o ,iopţgungoecwwivttnelimba ecului,' oşuri dti/um ărjsturs ps:/publmcstmruc lkvae_js.u-"> utve als -j/tru certiestFwwlasa-. Un lk"cookiecu veglosfol tetvxclu e/tru o'sgniv>ă sesiune (ses8119 okies)işi AuwMenteglosreţgnu_ od ă ce utiishm> ul a ărjs tiweb e-ul si un lk"cookiecu veglosreţgnu_ şi refol tetde fiA/ertid ă câtniutiishm> ul revgneetetacFl web tet(“cookie-urs- egcnn4 <”). u to t 'acF%2Fn,9c okiecurshovpottfs-ş2Frsb97398n>utiishm> wipt'o :/-mosie_ wws=" termediul e"jsriloglbrowsercului=u-"> 4 wws=" termediul unoricleţe ărţg/furnsho (ex:t ut>lasa cookie-urs-ipt'scopu wdF:se"> <> CookiecurswdFww rfogcn ţăt eculuiu-item-41> okiecurs2de =nalshăt vizg48t googu-item-41> okiecurs2 e/tru geopenge r-mou-item-41> okiecurs2de iptregistutreu-item-41> okiecurs2 e/tru publmcstmruu-item-41> okiecurs2ale furnsh googlde"publmcstmruu-item-41>Acm mFwtookiecurs2 ott> oveni en'la urmA%t gi tle>d: G29448"Analy41cs,eFs:/book, You_'beAetcu-item-i> ului'p acm m te,taşa iptcâttAuwMentF%2FwAAvohredFwse48 oogloa fiA/ertivizg48i ia ecului= ExAxt/F:se"> <> e"jsrilewvolumului -j/tru video incwegu-item-41>v eznthe video ptu_tm_ba#cu certiestFwcoms=tgbil browserculu-item-i> utiishm> wvizg4otiătacm m tet oft-ul en'-29448"analy41cs-furnshm> cookie de =nalshăt utiishm> ului. Acm m>cookie pun edacăt ţgimentvizg48t acm m tetpâtă a/um. Browsercul vai pun edacăt veţg acm m cookie, i i29acă'Au,wvom'genera unul. Acm mawwerp 44oani> gzmbem utiishm> googlunicgvcertite vizg4otiă şi câttdF dtsto fac=se"> cookie uwwom>utficfol t- e/tru avideot e d icA%ti iun ofti i ist-bii ş2F"din ce ţaim > oveniţg= E mFwtoxt/et>aAon mişi m mFwfol t-do r e/tru atpenge a co/ţgnu_'ht–w/hi i2şi a2unci câtni gloeţg pti aginainoastuă ipt'limba rtagmaătss:/ipt>almă limbăt rimiţg acmeaşi re-dsbă=se"> cookie certite aAu1ţătdacă' gloeţg iptregistutt'ps:/nu. S“păstuotie-mă iptregistutt”, acm m>cookie s vaiş2Frg iautocn scâtniveţg iptchide browsercul ps:/calculm> ul=se"> -ublmcstmr.se"> s.u-"> uneiwa3lmcmţgg, ps:/ e/tru avttps:/shm owa3lmcmţge. Dato/itătmodu>ui d iutiishmre,tacm m> ecAuwwom>utaccF%alacm me"cookiecurs,elatfel /um cleţeoe ărţgvAuwwottaccF%alcookiecurshovd ţgnu_ dtiacm m te.u-"> a ol fol tnibu4onu>/ e/tru reţeleln'%osi e afl t'p acm m te,tacma reţea'%osi ă'va iptregistut m-41v t hvs.u-"> fişiegltitllde"m1caid siesiuniw/ i-erp 4unui web tetsă're/unoască'un browser. Web-s ae_ i i iipmt-thu>ăţesc ex"htie1ţa d icustomreip I ternet (ex:t e"jsrilewlimbggvipti i is44dor ş2F"accF%a -tui e; ăstut aiunui user=logat ipt' ontu> ae_ i e/tru I ternet?-gdpss=.Yse"> . Refuhm s:/73zm-41vmredscookie-ursooglpom>utfs:/-un lk" e-urs-imposgbiltde fol t.u-"> <> ExAxt/F2de ipttu_bui1ţărgvimpoe>ae_ ialk"cookiecu lor (certituwAA/esitătauteot wwws=" termediul unuhe/sty):seitem-i> ului'–w/ , hărţg, s googl–wreţgne aitarohooog,wwwAfkrd1ţeoetdewlimbă (ex:tafişm wAz0e52t oogl u"jsriloglipt'limba rtagmaă).se"> ui d iafişărgv unr ws4-dsbucp /tru un'aAup iutiishm> wwe'un e.se"> .se"> w/um un>utiishm> wajungewwe'un web te (ex.wwws="motoai id icA%u_mbe, dis4-t,eds="dl-F web e-urs-etc). Web ecu le degulotiătacm me =nalshet utiishjsrinwooglpe/tru aiipmt-thu>ăţi ecu le ipt'bt efcriul us goog,watâttre un'aAupti eccâttşi povMentmuurucdl-F ecu ,9c okiecurshovpottfs-fol tetcato fogcătd iSpywar . Muuructendusc ae_i-spywar i glosconş2ien-b9739dcm m fapt şi ipt'mod> moo48e>swarchotiătc okiecurshovpe/tru avps-ş2Frsb9ipti dru> rencFdu googlde"ş2Frg re/sc=narc ae_i-virus/ae_i-spywar .se"> e <"jsrisd ica7fideoţgn t certipurnshotiătdifkrdteinivelb9739dcceptm dscookie-ursoog, rerioadătd iv abil t şi ş2Frg reiautocn ătdupătcetutiishm> ul a vizg48t 8n>aAup i =se"> fiA/ăruiiutiishm> 4dn' ternet, F%2F iotsni/tsă'se"ş2i i ereventuaoecwwobs/wt"wott redscookie-ursou. Pe/tru că'wws=" termediul oogls moo48e>sipt>ambmlti ensu infogcmţggvipttrF"browser şi web te,idacă 8n>atacm> wss:/ ers nă'neauto gzm4ătnutau u'setpom>utipttâxt/aedac browsercul pewco7ttp_tiă 8als gs2 ottfol acmas4ătvulnerabil t e/tru aipăcăliibrowsercehovipt>a ps%mitFwnufogcmţggvwws=" termediul canaltooglne%A/ur z te. Atacm> gs2utiish_tiătapos-nufogcmţggoewipt'scopu wdF ataccF%alneauto gzm4 mAup ti ecu . E mFwfo- e impoe>ae_ să iţg a>4 ţi/ipt>alege aimetodeii ehFgimentpotwivtteldFwwwotosţge m nufogcmţggooe#rers nale=se"> ă şi re .moombhlă,"btie4js'p okies.-gdpss=.Yse"> ui cătmajor t hittrF" ehovMentvizg48tk" e-urs-şi cehovMentmars-fol esc cookiecurs,eacF%2Fn glosarenape ev bsou. D3zm-41vmredscookie-ursooglnu vawwerp 44accesu> utiishm> ului'p ecu le cehovMentrjs pâtdit şi utiishm>e wws=trF" mre You_'be, GMenl, Yahoo pi9dl-Fle.se"> <> class=.YI ă câtevai faturs2/ertivă wotta div>t catcustomţg fărjssgriji/iptsă utaju4orul cookie-ursoog:-gdpss=.Yseitem-i> a/ ers nă' i iutiishmotiătc msuie ul, suieţg s=ta cle en lunigs-de expire i-j/tru me reds menic'hui d icustomreişi alie7sehoglpers nalti739dcces.se"> , suieţg lua ipt' onsidermrFwse48 browserculuitpe/tru avş2Frg ih7sehovitdividualti739customreidb fiA/ertid ă câtniiptchideţg browsercul. AcmastaiF%2F otve an>ă d iataccF%al ecu le ce i-lasotiătc okiecurstşi en'avş2Frg io :/-nufogcmţg4the vizg48i ilaiiptchide esiuniilcustomre.se"> sa3lmcmţgg ae_ispywar .se"> uhetvulnerabil tiletbrowserculuitss:/să d sc=rcFw oftwmbe rericulos. A div>tţg-văt ăt veţg browserul pebeu uph7snt. MuuruchittrF"atacu le btie4 i-j' aokies pe reaish_tiă 953lom>âtnipsal-mlti ab ialk"En881ungooglvechg aletbrowsercehog=se"> ui ooglde"opermrFwşi a bt efcrigooglpelcai ihovaduc, suieţg lua utbrowsercehovmodernevofkrhu posgbil t h avechgmba <"jsriletcookie-ursoog. Acm mFw <"jsrispe gă%esc de regulă ipt'“opţgung” ps:/ipt'mFniu> <> Pe/tru aiip1ţeoeg /acm me"s<"jsri, urmA%t agewwvlsho-u wpottfs-fol tomre,taltfel suieţg fol opţgunuai“aju4or” a browserculuitpe/tru Mentmuurucentaldi.u-item-i> em mpol/ce ids.micro oft en-us/ ternet-e53lorer/deleto-manage okies#ie=ie-11WBIZse"> .mozilla.orgien-US/kb/enable-and-disable-cookiescweb e-pwAfkrencm ">em menu-suppoe>.mozilla.orgien-US/kb/enable-and-disable-cookiescweb e-pwAfkrencm WBIZse"> .-29448 chrosi/answer/95647?hl=en">em menu-suppoe>.-29448 chrosi/answer/95647?hl=enWBIZse"> .app48 kb/ph17191?le le=en_US">em menu-suppoe>.app48 kb/ph17191?le le=en_USWBIZse"> em mpol/ww.operm help/tuto gals/WBIZse"> /ww.youro choices. o/WBIZ {coe-gă%iţgimentmuurucnufogcmţggvwwsvttneco/fideoţgn t a"legată d ipublmcstmruato .se"> liidget w"-inj .wo -gdpr-tabvwenuvie_mle> ://wmailgs4-i-injmww.vacy_ v"co#0C4DZcx-Gvern tings -ps%c"-AA/ess okiesurecentnewo -gdpr-tabvwenu< mynewsdisincw:nonsl>get cc Cookiecurshove s%c"vAA/es -gds="ewOrăcings-buttonwo -gdpr-tabvwenuvie_mle>73zm-41v_tiău-iab lTf="htt/r t/ap< ab lrecentnacookie-switch"> < w/ookie, nu vătvom'puiea salv pwAfkrd1țele. Acmastaiiptseamtă că'db fiA/ertid ă câtnivizg48țg acm m te,ivaitu_bui pătac41vmțg ss:/să d zm-41vmțg cookiecurshovds="nou. ="htt/liidget widge w"-inj .wo -gdpr-tabvwenuvie_mle> ://w htt/liidget wid"-inj .wo -gdpr-tabvwenuvie_mle> ://w liidget w"-injm-ps%c"-AA/esar okiesl://w w w w liidget widge w"-inj .wo -gdpr-tabvie_mle> ://w liidget widgei-inj .wenu ://wOră scings-buttonwo -gdpr-modal-footervie_mle>A-41vmre to t WBom_html-21<-client="ca-pumg-clientwo -gdpr-modal-sa -s r-mos/pm_htm-visgbusl>Salv_tiă <"jsrileWBom_html- ://wmt/r tings-buttonwo -pr-mofixuZ ://wailgs4-i-injmmo _gdpr_cookie_modal ://waibody/waihtmlTf