Guvernul Ponta dă o lovitură dură companiei austriece Holzindustrie Schweighofer, care se opune adoptării noului Cod Silvic. Până la 31 august 2015 se suspendă exporturile de material lemnos din România, astfel că austriecii nu vor mai putea exporta lemn din țara noastră.

Pe 20 mai, în ședința de Guvern, vor fi adoptate două ordonanțe de urgență, una privind suspendarea temporară și alta privind reglementarea exportului de material lemnos.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice două proiecte de Ordonanță de Urgență a Guvernului, care vizează reglementări mai stricte în ceea ce privește exporturile de material lemnos, precum și suspendarea temporară a acestora.

Cele două proiecte de act normativ au fost elaborate având în vedere amploarea tăierilor ilegale de pădure din ultimii 10 ani, efectele acestora asupra sănătății și siguranței cetățenilor, precum și impactul asupra mediului. Stoparea tăierilor ilegale vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Proiectele de OUG au fost elaborate de un grup de lucru format din experții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice și Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

Ordonanță de urgență privind suspendarea exportului de materiale lemnoase

Având în vedere că în ultimii ani fenomenul tăierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare,

Ținând cont de faptul că defrişările contribuie cu 20% la emisiile de bioxid de carbon, în fiecare minut (la nivel global) dispar 20 ha de pădure şi cel puţin 4,4 milioane de copaci sunt tăiaţi zilnic.

Lunând în considerare faptul că ecosistemele, biodiversitatea şi resursele naturale  stau la baza economiilor, a societăţilor şi a fiecărui individ în parte și apreciind că valoarea acestui capital natural este de cele mai multe ori neglijată, sau doar parţial conştientizată, irosind moştenirea naturală fără a înţelege valoarea ei sau pierderile efective,

Având în vedere necesitatea aplicării unui management durabil al pădurilor,

Ținând cont de faptul că în România, conform datelor deţinute de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Serviciul Inventarul Forestier Naţional, suprafaţa defrişată în perioada 2003-2005 a fost de 32.600 ha, iar volumul de lemn recoltat din păduri în intervalul 2008-2014 este estimat la o medie anuală de 26,7 milioane m³, în timp ce din datele Institutului Naţional de Statistică reiese faptul că volumul de masă lemnoasă autorizat şi recoltat în acelaşi interval de timp este de aprox. 18 milioane m³ pe an,

În baza cifrelor de mai sus rezultă faptul că volumul de masă lemnoasă nefiscalizată este de aproximativ 8,7 milioane m³ implicând pierderi majore la bugetul de stat, simultan cu fragilizarea ecosistemelor naturale şi aducând atingere dreptului la un mediu natural sănătos,

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență : Articol unic –  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă  exportul de material lemnos, sub formă de bușteni, cherestele și lemn de foc,  încadrat la pozițiile tarifare 4401, 4403 și 4407,  până la data de 31 august 2015.

******

Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase

Având în vedere faptul că în ultimii ani fenomenul tăierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare,

Ținând cont de prevederile art. 4 și 6 din Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, prin care statul membru are obligația de lua măsuri pentru atenuarea riscurilor cu privire la punerea pe piață a lemnului provenit din tăieri ilegale,

Luând în considerare prevederile art. 35 din Constituția României, republicată, precum și  obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura pentru cetățenii săi un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic,

Ținând cont de faptul că în România există o suprafață de 6.448.000 ha inclusă în fondul forestieri din care 31% se află în Rețeaua națională de arii naturale protejate,

În contextul prevenirii schimbărilor de mediu și catastrofelor naturale generate de activitățile abuzive de despădurire și al evitării consecințelor negative asupra sănătății oamenilor, precum și asupra diversității speciilor,

Dat fiind faptul că România găzduiește cea mai mare suprafață de păduri virgine și cvasivirgine din Europa, care însă a fost redusă la aproximativ jumătate față de acum 20-25 de ani,

Ținând cont de necesitatea aplicării unui management durabil și corespunzător al pădurilor, care contribuie la îmbunătățirea capacității de sechestrare a emisiilor de carbon și creșterea rezilienței la schimbările climatice,

Întrucât o calitate bună a aerului, care conduce la protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, depinde în mare măsură și de suprafața de păduri și vegetație,

Având în vedere efectele despăduririlor asupra producerii inundațiilor pe versanți și pierderile de vieți omenești produse în ultimii 10 ani,

Luând în considerare că prin tăierile necontrolate și ilegale este favorizată fragmentarea habitatelor, apariția alunecărilor de teren și  amplificarea fenomenelor de eroziune torențială,

În vederea creșterii capacității de control al punerii pe piață a lemnului și prevenirii tăierilor ilegale,

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1 În vederea monitorizării exporturilor și a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase,  sub formă de bușteni, cherestele și lemn de foc încadrate la pozițiile tarifare 4401, 4403 și 4407 și care sunt condiționate de prezentarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase, se instituie licența de supraveghere în scop statistic denumită în continuare LICENȚĂ.

Art. 2 În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe, orice operațiune de export și livrare intra-comunitară trebuie să fie însoțită de Licență.

Art. 3 Licența se va emite pe fiecare operațiune de export sau de livrare intra-comunitară și va conține următoarele: elementele de identificare ale emitentului, ale solicitantului, ale provenienței masei lemnoase, încadrarea tarifară a acesteia , sortiment de material lemnos, specie, cantitate exprimată în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, modalitatea de transport în afara țării și biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.

Art. 4. Procedura de emitere, documentația aferentă, atribuțiile autorităților implicate în procesul de licențiere a materialelor lemnoase care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și modelul licenței se aprobă prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică,  al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministerului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și turismului,  în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5 -Licența va fi emisă în condițiile art. 4 de către Institutul Național de Statistică  cu avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, pentru operațiunile de export și livrările intra-comunitare.

Art. 6. Se suspenda exporturile și livrările intra-comunitare de materiale lemnoase, până la obținerea de către solicitanți a Licenței, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7 Constatarea și controlul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 se realizează de către personalul împuternicit al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Art.8 Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015.