Pr4ph-submit" value="Cautăun-semifnpd-santhca tag-xyuarie.jpg" /> < ver,jzEomuzica/"pr_cooa"> 8Mtm.uss="fa fa-search"> oeta propertyenu-item-type-taxonomy menu-item-object-cagCipfandra- vAadfanj
gdpr-shMbarthkarea"s="f /t: 1ccwfenuD-->
Ps="skip-link scCcript>Fsubm GadAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAlz/+QAk R 1 R 1AgICAgICAgICAgICAgRdkformat_cookic"conteaTMCAgICAgICAgICAlz/+QAk mv> B B cllnpli>
 • eta property="og:title" name="og:title" content="15 piese, calificate în semifinala Eurovision România 2017" /> răescu" /> ://wwmp>Dumin Eurov12 =a/Sx e" VR a dezvăluiomvAatr-uadfhow leta, nont Vacemet -cacn/rsd+xţ aAg1v
  eta property="og:title" name="og:title" content="15 piese, calificate în semifinala Eurovision România 2017" /> răescu" /> d1M5 p aceştfinurm"cosanăkacciNiăkvAad
  Sge-sţ ei Naţ www.r>
  d1Mo5 mseare.://wwmp>Audiţ i.r>ptinau p pige-sţ a de antaga a-ti durat 5 pi zi.rectimpkvAad aAg1cn/rsd+xţ i-ti i,#mop ptat letaagCipf.r>– o p pmierăka>Sge-sţ ei Naţ www.r. Lad d1Mocf.r>72 de nt od i-viJpin" , juritaga> ta-cacaAg1năk1M5 p vAadbă5ăliv>d1Mofanj
  pt măsuoă.t="uacR uadi,#mop pt foseat mulţ fAgI, d ărănoagCipăkA-59rn Eurovpăkfie 5 imis vAadptapc Va k rel='stauicu"stfel, am decisacR uaui juriton gtpeciiJpştfvpăkîi1Q0Mfnăkparcropede a> geocf.r>mau linend:bloziţ i-vAad f.r>mau lineni,#mop ptărimvAanurma-tidiţ i.et leta”, a dei"Hrat Iuisio semiciuc,ty="du-ă5ortagevenintentaui,o/wpvAac e> m mepede 12 =a/Sx wpvAaregi rat o> <ăkA pmierăka> rel='staui>
  vAatr-uadfhow leta, moovemis /wp VR 2e" VR HDe" VR Intnewsţ www. şi s.ro/w>pt VR+. Pw>pmic='staggw.ri,opt l"cogăkACipf.r>dra- vAadfanj s"httat câteva>d1M5 p nt od ime caAg1id="contea>pmiticipat sia lungtagtimptaui>iv>
  og:" hreînghel, emicel Pavel, Dan BittCAg, Pauiv>şi Ovi,oOio sVf.raitlontent=tohrec://wwmp>Cf.r>-cant od i-dra- vAadurmătoarrteptapăka>Sge-sţ ei Naţ www.r>
  pt valuetagde&8GAg, OrgAgIzon-r i-ti antxţat şi cizemage"„
  p pmiază!”, /wp-aAg1tf.rtpecton-r i-potacâştfg semif.r>P pmi>oguad con Regtaantenta o iiJ> > rel='staui,ty=econ şi mau multw>mat-l/202pota < ccisatw>pt valuetag VR, /wpad pia119" class../Comu hrere%20E://wwa/Comu hrelueP pcIzorip;D95/ tagsiv id="pTags: entnews.ro/15-pieser,j, en semifinala Eurer,j, eta property="er,j, nia 2er,j, lontent="ro_Rer,j, le" content="15 pieer,j, er,j, răescu" /> l" ass="a pr>, calificateer,j, class="textwidge id="sbygoogle = wttps:/bygoogle = w ="Cl-cinug1iiNiss="sk l-cinug1iiNiss=SPORT
 • mbaww.reck l a-pmiy="neaPwiniousce="conam me e aA"tealovpâmbă5ă, /wpK l D /wppmiy="nea"“B cvo, ai8cICl!”w.recel-15" cla class="tenn .ro/sport/">SPORT
 • N ce="conank rel='https://api.w.org/' href='https://www.recentnews.ro/wp-json/' />w.recel-15"st-thu form" andard has-post-thntry categor .moove-leu me="s" /> w.rearch-www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2020/02/UnrecentNEWS.ro

  stiri nationale, stiri online, stiri, iag-mio s

 • 2zica

  7675870356 -m>masureld protectiecptinau aaasdra-a crefidentiiJptatwe, ecurptatwe si i,#mgrptatwe datemmi caA>va prlvesc= Accesul iv>dateme caA> rebuie saklw>cunoa ca>siocare>ti pmiticipa='htto foe:tre cu-privCAg1iv>noe:e-a i,>ma/ettm>ma coefidentiiJptatw.://wwmp>In cad ul inui valu vontrciiJ, coclctorra coordwwwtemmi ban lre se rralIzeaza i,#otdeaunedau>aju/orul-unor1procidee efuc r-ts vaolegalw>ma ecurpzare>t://atimmi: ac r masurelpotaa 1Mocodorra SSL (ptinau aaface dateme ilIzibilm>ma al=" )>1Mometptag-oclctor i-sauvtransferului di>datw>voefidentiiJe. A a coordwwwte[vord < utilIzone doar ptinau //attto.ro/w vaonu vord < pa rate.:br:tagH>
  dateme dumneavoa ra caA>ptinau tfrn<=://wwmp>Cookies"s=aiong>://wwmp>H>
  referitoaAg1iv>utilIzorrtevaluetrelor i,#monet ptinau aaoferi seavuc i mau linepviziton-r -mi si utilIzon-r .et .et,-prin>utilIzorrtedi>„agokies”>– fisiere>ptocare>bygooglorul-ma i,#monet lw>copiaza p hard>to3cta dumneavoa ravatunci cand ccisatiguadvalu. Fisierele cookies nu permit identifocorrtedumneavoa ra p rswww.a. Date-a i,regis ratelpota < pagin -a a de monin-r zlre.://wwmp>P-59t< retttbygooglorul-a fe. 1Mg-m>ra va adfoe:ezeD1Molegatuledau>pwiz+xml cookiesetrelor, /wsandu-va>a fe. libfrnatwe da aklw>acceptl sauvnu. Da as" />ea,kA-59t< retttbygooglorul-ptinau aamaz>Seavuc i i,#mo>://wwmp>Anumitg1pagini-ma i,#monet d9tde  H>
  d:blietorrteunui foe:ula1 dg1insc ru. Foe:ula1ta s-mocitv>une.r>datw>v caA> rd < nontlt,pad pia, nona1ul-ma tf.rfon,pad pia ge-str" hre. A a d ts vu clctote doar 1Moscopul ma a>antliora seavuc ime i,#mo>adfoe:taiiled urgIzone  1Mometptaginsc r i-si potamod- l sauvp erge>1Mo-r ce monten adfoe:taiiled urgIzone=://wwmp>L id-urelsp-cgal=r pagini-ma i,#monet"s=aiong>://wwmp>Pagin -a ma i,#monet H>
  fi v ny=dmo>t rasplezon-r ptinau /r>ma coefidentiiJptatw sauvptinau a m>ra va adfoe:gledau-privCAg1iv>"htt/lce Vaa or>saluetre in certece prlvest protectie datemmi i,ai,#m>ma aklw>utilIzoDsauvma aklw> urgIzo datw>v caA>Acceptorrtepwiz+xmemmi pr>://wwmp>Prin>utilIzorrtea ui valu,>acceptltiepwiz+xmem pr>acceptltiet taxiiaa or>pr>v caA>Mod- lre"s=aiong>://wwmp>Priz+xmem pr>ti fos >vaova ad ra 1Movigoare1iv>"ub"ocorrteei= D1Moa motet va rug>m>ra a A webvalu fg-mseşte cookie-urel(atât-proprii cât-şi-ma /wpterţ )>ptinau aafurgIzo utilIzon-r .et okex> di"ţă mult>mau linăkde>bygoogre1şi-seavuc i adaptatw>nevo .mi1şi-i,#moisului fiecăruia.://wwmp>În certece numim>“web 2.0”,>“cookie”-ure Vajoacăguadao. impornaen vAadfacilItarrtea cisului şi-livrăriu multilie-mi seavuc i dtocare>utilIzon-rtagve licurw.rpt i,#moneteccum> rd <:://wwm.rodP rswww.Izorrteanumitmi setări p pcum: limba vAadcare> || [vizualIzonguadvalu,dmoneda vAadcare>se ex ccisarrtebu/onului “i,ai,#m” şi-“vAaapoi”)ro/cultur>Cookie-ure Vaoferăkdeţ nă5orf.et deosaluetre uadfeedlt s va.etos a upr> modului cum>vu utilIzone valuetrelw .et deo-ă5re>utilIzon-re,pa fe. vAacât-păklw>poatăkface şi-mau efuc r-ts şi-mau accesibilm>ptinau utilIzon-re.ro/cultur>Permit at"ocoţ f.et mulmetadioDsauvma alt mepld pcgal=r valuetre-păkfie incluss vAatr-uad=numit sita ptinau aacrea okex> di"ţă de>bygoogre1mau va.etoapă,1mau utilă şi-mau plăcută. Îmlinătăţesc, ma as" />ea, efuc r-ţv>"ub"ocItaţ fto.ro/w.ro/cults.rodmp>Ce> || [uad“cookie”?"s=aiong>://wwmp>Uad“I,#monet Cookie” (t tax>cuno3ctt-şi-ca>“brows ookie” sauv“HTTP ookie” sauvpui1şi-simpAud“cookie” )> || [uadfişiet deomlce>dsm+xy="ni, foe:taDd1Moli#moi1şi-nontre, lre vad < og-m> g1coze-59rta,et ti,alul mobildnauval=r ech pamr-ts alw>unui utilIzon-rld pcgcare>se accesrază I,#monetul.://wwmp>Cookie-u. r i w1Mos-mocitvrrteemisă de>-ă5re>un web-seavet unui brows (ex: I,#monet Ext">rer, FCAgfox, Chront)1şi- a coblietd“pasiv” (nu iţ ne y="grata voftwlre, viruşi-sauvppywaoi1şi-no poatw> ccisa adfoe:gţ f.eld pcghard-drlve-u. utilIzon-rtaui).://wwmp>Uadcookie- a foe:taDd1Mo2cpărţ : nontlt-şi-c iţ nunta sti va.eorra cookie-u.ui= Mau mult, muratpede exiser-ţă teunui cookie- a mat ti,ată;et h hr, doar web-seavetu. care>a trimis cookie-u. vAl poatw> ccisa d1Monou vAadmontenta vAadcare>un utilIzon-rlss vAatoarc pcgwebvalu-ul-a o ii webveavetu.ui rrtpectiv.://wwmp>Cookie-ure VavAads ne no s-mocită adfoe:gţ f>v caA>mau multw>vazuri, nu identifocw.rptrswww. utilIzon-r i1da i,#monet.://wwm.rodExisew.r2ag-maxim i mareld cookie-ure:"s=aiong>://cults.rodmp>– Cookieureld sey="ne"s=aiong>>– a ra>vu og-ma tfmporar vAaddosa1ul-ma cookie-urelw. brows u.ui web ptinau ca>a a-păklw>memorezeDpânăkcând>utilIzon-rtagiesrld pcgwebvalu-ul-rrtpectiv sti vAachidedferea ra brows u.ui (ex: vAadmontenta logăriu/delogăriu pcgun a ma o iiJIzorr).://wwmp>– CookieurelP rs=ser-ts"s=aiong>>– a ra>vu og-ma pcghard-drlve-u. unui coze-59r sauvech pamr-tl(şi-vAadgenerdi>mapi,de di>duratpede viaţă p pitpbilItw.rptinau a okie). Cookie-ure Vap rs=ser-ts le includ-şi-pcgcem p/wsa#m>ma uad=l webvalu decât-cem pcgcare>vAl vizitrază utilIzon-rtagla montenta rrtpectiv – cuno3ctts vub nontlt-di>“third pmity agokies”>(cookieurelp/wsa#m>ma terţ )>– clre>pota < fg-msite vAadmodd=nonim>ptinau akmemoro-i,#moiselw>unui utilIzon-r,pa fe. vAacât-pă fie livratăk"ub"ocItatw>vât-mau relevaenw.rptinau utilIzon-re.ro/wwmp>CaAg1nu avaenajele cookieetrelor?"s=aiong>://wwmp>Uadcookie- iţ ne adfoe:gţ f>vaAg1facolegw.tura vAatre>un web-brows (utilIzon-rta)1şi-un web-seavet =numf (webvalu-ul). Dacăguadbrows accesraza>a l web-seavet d1Monou,>a a-poatw>cin< adfoe:tţ pedeja og-mă şi-reacţ www vAadconseci-ţă.://wwmp>Cookie-ure Vaasdra-ăgusea .et okex> di"ţă plăcutăkde>bygoogre1şi-susţ n eforture Vamultorgwebvalu-urelptinau aaoferi seavuc i refoetpbile>utilIzon-relmmi: ex>– pwiferi"ţe-e vAadma/ettm>ma coefidenţ pJptatw o.ro/w, opţ un .e privCnd limba valuetaui,dcoşuri di>cumpărw.ture sauvpub"ocItatw>relevaenw..ro/wwmp>CaAg1 a muratpede viaţă teunui cookie?"s=aiong>://wwmp>Cookie-ure Va"u admini ra/eld web-seavete. Duratpede viaţă teunui cookie-poatw>varea semn- lnet, mapi,zând>deoscopul ptinau caAg1est p/wsa#. Unele cookieetrea"u fg-msite 'xclurapa ptinau ods nra-ă sey="ne (se_s ww agokies)1şi-no mau "u reţ nunw od-mă ce utilIzon-rtaga părw.sitgwebvalu-ul-si unele cookieetrea"u reţ nunw şi-refg-msite dedfiecaAg1d-măkcând>utilIzon-rtagrev ne ye>a l website (“cookie-urelpte:tnr-ts”). Cu toatw>a raitcookie-ure Vapota < ştersm>ma uadutilIzon-rlvAad-r ce monten w1Moi,#motaditagvetărimmi brows -u.ui=ro/wwmp>Cs vu okie-ure Vap/wsa#m>ma terţ ?"s=aiong>://wwmp>Anumitg1secţ un >ma coeţ nunld pcgunele valu-urelpota < furgIzone w1Moi,#motaditagunor1tfrţecpărţ / urgIz-r (ex: tag-box, uMovideo sauvotx2Cyară). A a tfrţecpărţ >pota /wsa ma as" />ea cookie-urelpw1Moi,#motaditagvaluetaui şi- .g1neonumfsc>“third pmity agokies”ecptinau căgno su p/wsa#m>ma proprietorulgwebvalu-ului rrtpectiv. FurgIz-r i-terţ > rebuie săgrrtpecte>ma as" />ea legeoDvAadvigoare1şi-phtt/lce Vama coefidenţ pJptatw alw>maţ nă5orului valuetaui=ro/wwmp>Cum>vu fg-msite okie-ure Vade>-ă5re>a site"s=aiong>://wwmp>O vizitw.rpt a site-poatw> /wsa cookie-urelvAadscopureld :://wwm.rodCookie-ureld pcrfoe:t-ţă tevaluetauiro/cultur>Cookie-ure>ma aww.Iză teviziton-r -miro/cultur>Cookie-ure>ptinau geotorge tingro/cultur>Cookie-ure>ma vAaregis rarero/cultur>Cookie-ure>ptinau pub"ocItatwro/cultur>Cookie-ure>alw> urgIzorf.et deopub"ocItatwro/cultur>A a cookie-ure>pota Cookie-ureld pcrfoe:t-ţă:"s=aiong>://wwmp>A mepld cookie-reţ ne pwiferi"ţe-e utilIzon-rtauirpt a site,>aşa vAacât-no mau eonevo d setvrrte.et .adfiecaAg1vizitore>a valuetaui= Ex-con :://wwm.rodvetărime[volumtaui ptinau video =fFoeiro/cultur>valuzpede video s reamss=-cu caAg1est cozemtibildbrows -u.ro/cults.rodmp>Cookie-urelptinau aww.Izoeviziton-r -mirodaiong>://wwmp>DedfiecaAg1d-măkcând>uadutilIzon-rlvizitrază a site-voft-ul-ma tina Vaaww.y/lcs furgIzon ma o-terţw.rpmite generrază uadcookie-ma aww.Iză teutilIzon-rtaui. A dcookie-/w vpune d că tţ >mau viziton a site-pânăkacum. Brows -u.-/w va spune d că tveţ a cookie, ia1 dacăgno,[vomdgenerdeunul. A a permite monin-r zlreo utilIzon-r .et u hrf>vaAg1nepvizitrază şi-cât-de disto fac=://wwmp>Atâta metpagât-no vu eţ vAaregis ratrpt a site,>a dcookie-/u poatw>fi fg-msitlptinau aaidentifocopp rswane.r>fizict,pe Va"u fg-msite doar vAadscopa"tattag-c. DacR vu eţ vAaregis ratrpum-41ştf, ma as" />ea, matalIile>ptocare>bi1.r-aţ furgIzoneccum> rd < ad pia de e-maul şi-us sbymu-ul-– a ra>fiCnd supusa coefidentiiJptăţii şi- wined rf.et d1MoT taxi şi-C nditie, Phtt/lcă de>-oefidenţ pJptatw p pcum şi- wined rf.et legisltţ ei 1Movigoare1au-privCAg1iv>"rotejtrrtedatemmi v caA>Cookie-ure>ptinau geotorge tingro=aiong>://wwmp>A e cookieetrea"u utilIzone de>-ă5re>un voftgcare>stpbileşte din ce ţmepe şi- a fg-msitldoar ptinau a torge a-c iţ nunta – chia1 şi-atunci când>vu eţ pg1pagina>noa ră vAadlimba rd="coă sti vAad=l ă limbă p imiţ a eaşi-reCyară=://wwmp>Cookie-ure>ptinau vAaregis rarero=aiong>://wwmp>Atunci când>vă vAaregis raţ pg1a site,>generăm uadcookie-vaAg1nep=nu"ţă dacăgvu eţ vAaregis ratrsauvnu. Seaveteme noa ru fg-msesc a eocookie-urelptinau a1nep=rw.ta-c inta cu caAg1vu eţ vAaregis ratrşi-m că tveţ permiy="nearptinau un seavuc u =numf. Da as" />ea,kne yermite săga o i-41-r ce com+xmlriu pcgcare>vAl biipaţ pg1valu-ul-nd="ru cu us sbymu-ul-dvs. Dacăgnu>aţ ige-statd“pă rraza-mă vAaregis rat”eca dcookie-sw va şterge>tito:taDcând>veţ vAachidedbrows -u.-sauvcalculon-rta=://wwmp>Cookie-ure>ptinau pub"ocItatwro=aiong>://wwmp>A e cookieetreane yermit săgaflăm d că tţ >vizualIzongsauvnuvotx2Cyară o.ro/w, caAg1est meptaga eia şi-cât-metpaa trecut de>-ând>tţ >văzut mfsajul pub"ocItar.://wwmp>A e cookieetrealelfg-msim şi-pcinau a torge a-pub"ocItatwtto.ro/w. P-59mlfg-msi, ma as" />ea, cookie-urelwpmiţ nând>uaei tfrţecpărţ ecptinau o>mau linăktorge are>t:/ub"ocItăţiiecptinau aa=rw.ta-de ex-conetx2Cyarw>masp-cgvacR"ţe, d că utilIzon-rtaga viziton dimenF uad=iticol pg1valu>masp-cgvacR"ţe. A a cookieetrea"u =nonimt,pe Va"tochrază adfoe:gţ f>masp-cg-ing taul>vizualIzon, nu masp-cgutilIzon-re.ro/wwmp>Da as" />ea,kvetăm cookie-urel=nonimt şi- wingal=r valuetre-pcgcare>tvem-pub"ocItatw. P imindu-lt,pa fe., noealelp-59mlfg-msi ptinau a văgrrcunoaşte coeviziton-rlw. a lui valu d că ul/ettmi veţ >vizitv>salu-ul-nd="ru, văgvomdA-59adlivra-pub"ocItatwttbazatw.rpt a astă adfoe:gţ e=://wwmp>Al a cookieetreaalw>tfrţe.et părţ "s=aiong>://wwmp>Pcgunele pagini,-terţ e>potaretttpropriile cookieetrea=nonimt,pvAadscopul ma a>urmărea"uccesul uaei at"ocoţ f, sauvptinau aat Izoeo at"ocoţ e. Dat-r tă modului dcgutilIzore,>a dvalu no poatw> ccisa a eocookie-ure, /wpfe. cum tfrţe.ecpărţ >no pot> ccisa okie-ure Vadeţ nunw dg1a site.ro/wwmp>Da ex-conean-ând>"tstribuţ >uad=iticol fg-msind>bu/onulvptinau reţelwla o iiJe aflatrpt a site,>a a reţea o iiJăgva vAaregis ra >Cs mepld adfoe:gţ f>vu og-ma şi-accisate w1Moi,#motaditagcookieetrelor?"s=aiong>://wwmp>Cookie-ure Vapă rrază adfoe:gţ f>vAatr-uadfişiet d Sa deomlce>dsm+xy="ni clre>permit unui website săgrrcunoascăguadbrows . Web-seavetu. va recunoaşte brows -u.-pânăkcând>cookie-u. expiră sti eoşters.://wwmp>Cookie-u. "tochrază adfoe:gţ f>impornaencgcare>vAmlinătăţesckex> di"ţakde>bygoogre1pt I,#monet (ex: vetărime[limb f>vAagcare>se doreşte ccisarrteinui valu;cpă rarea unui us logat vAadcontul ma web-maul; ecurptatwe o.ro/w banking;cpă rarea y="dupf.-rlvAadcoşul ma cumpărw.ture).ro/wwmp>Dcgce vu okie-ure Vaimpornaencgptinau I,#monet?"s=aiong>://wwmp>Cookie-ure Varepwizienw.rpame=tagctinaw. al ameţ wwăriu efuc r-ts a I,#monetului,daju/ând>/wpgenerdrrteuneieex> di"ţekde>bygoogre1prietenoasa şi-adaptattepwiferi"ţe-mi şi-i,#moise-mi fiecăruigutilIzon-r. Refuzorrtevauvmaz>face unele valu-urelimposibil dedfg-msit.ro/wwmp>Refuzorrtevauvmaz>veţ >mau po.ro/w, cildoar că a a e1nu vd>mau p-59adţ ne a bygoogre.://wwm.rodEx-con >ma vAa rebui"ţărf>impornaencgale cookieetrelor (vaAg1nuoneces tă titentifocorrteunui utilIzon-rl w1Moi,#motaditagunueda – Coeţ nunlşi-seavuc i adaptatw>pwiferi"ţe-mi utilIzon-rtauir– clmaxim i deoştire, vremt,psporn, hărţ ecseavuc i pub"oce şi-gurea antenalt,pvalu-urelde e,#mogle-nten şi-seavuc i ma trtvel.://wwmp>– Oferncgadaptatw>pe-i,#moiselw>utilIzon-r .et – reţ nerea yaao.r.et,-priferi"ţe-e de[limbă (ex: afişorrtewizultonemmi vautărimmi vAadlimba rd="coă).://wwmp>– Reţ nerea filtremmi d protecţ eka> rp" .et privCnd c iţ nunta pt I,#monet (opţ un >family mode, ameţ eld safe>search).://wwmp>– Limitvrea frecvi"ţei di>difuzorr atx2Cyarw.et – limitvrea numărului dcgafişărf>teuneiex2Cyarw>ptinau un =numit utilIzon-rl eguadvalu.://wwmp>– FurgIzorrtedi>pub"ocItatw>mau relevaenw.rptinau utilIzon-r.://wwmp>– Măsurorrt, opmetpzare>şi-caA> rd < -oefie:treteunui =numit nivel ma trtfocl eguadwebsite,gce mepld coeţ nunl || [vizualIzongşi-modul cum>uadutilIzon-rlajungel eguadwebsite (ex.l w1MomotoaAg1de>-ăumlre, dix2Ct, d1Moal=r webvalu-urel tc). Webvaluetrelw detu.rază a a aww.Ize teutilIzăriu .et peinau a>vAmlinătăţi valuetrelw vAadb/>efuc tagusea .et.://wwmp>– Securptatw şi- wobA" /olegatVama coefidenţ pJptatw://wwmp>Cookietrelw NU"s=aiong>>vu viruşi-! Elu fg-msesc foe:tae meplpla1Mom Sa. No su al-ă5uite din bucăţi ma cod>aşa căgnu>pota < executalu nlce>no pot> u/o-tu.a. Îadconseci-ţă, nu sVapotadut"oco sauv" t"oco pcgal=r reţelw>ptinau aa"e>tu.a sauv" t"oco d1Monou. DaoaAgce>no pot>vAadet"oniDac r ameţ f, nu>pota < v ny=dmo>te viruşi.://wwmp>Cookie-ure Vapota < totuşi-fg-msite ptinau scopurelnegative. DaoaAgce>"tochrază adfoe:gţ f>masp-cgpwiferi"ţe-e şi-i oricta de>bygoogre w. utilIzon-r .et,-atât-pe un =numg1valu>cât-şi-pr>mau multw>al=r valuetreitcookie-ure Vapota < fg-msite tto foe:ă de>Spywaoi. Multw>y="dupf aeni-ppywaoi1vu nştie,#m>ma a fapt şi-vAadmodda vAagcad ul procidurf.et deoştergere/scawwrf aeni-virus/aeni-ppywaoi.://wwmp>În generdi>brows -e.r>au i,#mgrone vetări de>-oefidenţ pJptatw vaAg1furgIzrază diferite nivelm>ma a ceptorr a cookie-ure.et, p rioadă de>viJabilptatw şi-ştergere>tito:taă după ce utilIzon-rtaga viziton uad=numit sita=://wwmp>Al a atpecte>ma ecurptatwolegatVama cookie-urerodaiong>://wwmp>DeoaAgce>protecţ aaidentităţii a fgmite va.etoapă şi-repwizienw.rdreptul fiecăruigutilIzon-r1da i,#monet, r i<&8GAg săgseoşticgce eventua.e probA" /opotaarea cookie-ure.w. Ptinau căg w1Moi,#motaditag-mi sevtransmit vAadmodda vAatre brows şi-website,gd că uad=tacon-rlsauvptrswanăgnetitor zltă adteavunm>vAagyaacursul ma trtnsmiterr tedatemmi, adfoe:gţ f.elcoeţ nunVama cookieapota < adteaceptlte. Daşi-fgmite ror,>a dlucau se-poatw>vAatâcona d ca>brows -u.-selcoelcteazăkla seav fg-msind>o reţea elcy="altă (ex: o reţea WiFelne ecurpzată).://wwmp>Al a atactre bazate>ptocookieaimpAlcă vetări greşincgale cookieetrelor pe seavete. Dacăguadwebsite no s-mocită brows -u.ui-păkfg-mseascăgdoar caww.g1cy="alte,>atacon-r e>potafg-msi a astă vulnerdbilptatw ptinau akAăcăli>brows -e.r>vAad= trimit adfoe:gţ f> w1Moi,#motaditagcaww.g.et ne ecurpzate. Atacon-r e>utilIzează apoi>adfoe:gţ f.elvAadscopureld a> ccisa netitor zltkanumitg1valuetre.cE a fgmite impornaen păkfiţ aer-ţi vAad=legerea metodeigcem >mau potrivCte d protecţ eka>adfoe:gţ f.ot p rswww.e=://wwmp>Sfature>ptinau o>bygoogre sdra-ă şi-re/> ://wwmp>Dat-r tă flexibilItăţii -mi şi-a faptului că majorptatwe diatre cf.r>mau vizitone valu-urelşi-cf.r>mau marelfg-msesc cookie-ure, a ra>vu aproape-i,evptabe.w. Daz>mau rw.spânditw şi-utilIzone w1Mtre cgre Yountbe, Gmaul, Yahoo-si al=rle.://wwm.rodI-măkcâteva sfature>caAg1vă pot> sdra-a cttbygoogţ fărw. griji vAapăkau>aju/orul-cookie-ure.et:"s=aiong>://cults.rodmp>– Pmiticula1Izoţ -vă vetările brows -u.ui-vAadcfrtece prlveşte cookie-ure Vaptinau aawife-staguadnivel refoetpbil ptinau voelw. ecurptăţii utilIzăriu cookie-ure.et.://wwmp>– Dacăgnu>vă dertnjrază cookie-ure Vaşi-su eţ s nra-avptrswanăgcare>utilIzorază coze-59rta,ee-59ţ igtaet taxe lunigelde expirAre>ptinau og-rea i orictaui dcgbygoogre1şi-di>matemmi perswww.g1ma a ces.://wwmp>– Dacă vAmpărţ t< ccistagla calculon-r,ee-59ţ luw vAadcons=dmo>r setvrrtebrows -u.ui-ptinau aaşterge>dateme individuw.g1ma bygoogre1dedfiecaAg1d-măkcând>vAachideţ brows -u.. A a e1 r o>vareantăkde>a> ccisa valuetrelw cAre>plasrază cookie-ure-şi-ma aaşterge>-r ce adfoe:gţ eede vizitore>la>vAachiderrtevey="nii bygoogre.://wwmp>– IMultw>diatre at"ocoţ f.e di>detectorr şi- winenirr aa"pywaoietaui i,clud-detectorra atactrelor pe saluetre.://wwmp>A fe., impiadică brows -u.-ma /wpa> ccisa webvalu-urelcare>tr p-59adpăkext"oatwze vulnerdbilptatile brows -u.ui-sauvpăkdescarc voftwlre p riculos. Asdra-aţ -vă aă tveţ brows u. ntreu upna Mt. Multw>diatre atactrele bazate>ptocookies se rralIzeazăkext"oatând>pame= .g1nJabcgale vers un .et vech ale brows -emmi=://wwmp>Cookie-ure Va"u pretuti,dexi şi-nu>pota < evptatw d că d-r ţ iă vă bicuraţi ma a cis1pw cf.r>mau linepşi-cf.r>mau marelvalu-urelde pt I,#monet – log-le sti i,#monaţ www.w. Cu o>i"ţe-egere>cl=rw. > modului .et deoopmo>r şi-a b/>efuc .et pe aAg1.r>aduc,ee-59ţ luw năsurele neceslre>ma ecurptatwoa e. vAacât-pă e-59ţ bygoogkau>vAacred rw>pe-i,#monet.://wwmp>Cum>potaopri cookie-ure V?"s=aiong>://wwmp>Daz>ppotaface anumitg1valuetre imp >vauvmifocil dedviziton şi-fg-msit. Da as" />ea,krefuzul ma a>acceptl cookieetreanu vAaseamnăkcăgnu>veţ >mau po.ro/w.://wwmp>E a posibilă vetorrtediadbrows ptinau ca>a a cookieetrea"ăgnu>mau fie acceptltw sauvpoţ igtaebrows -u.-să a cepta cookieetreama /wpuadvalu =numf. Dor,>da ex-coneandacăgno eşt vAaregis at fg-msind>cookie-ure V,gnu>veu p-59adlăsa com+xmlrie.://wwmp>Toatw>brows -e.r>modeoneaoferăkposibilptatwe dr aa"ch mba vetările cookie-ure.et. A a vetări se găsesc de rrgulă vAad“opţ un ” sauvvAadmexiul ma “pwiferi"ţe” al brows -u.ui-fg-msit.ro/wwm.rodP inau a>vA"ţe-egepa eosetări,purmă5oateme l id-urelpota < fg-msitoore,>al fe. e-59ţ fg-msi opţ unwa>“aju/or” aebrows -u.ui-ptinau mau multw>matalIi.ro/cults.rodmp>Cookie-sw tingsvvAadI,#monet Ext">rer sst-parent me/divntents.microvoftntnewen-us/i,#monet-ext">rer/delete-mawwgeeagokies#ie=ie-11">t me/divntents.microvoftntnewen-us/i,#monet-ext">rer/delete-mawwgeeagokies#ie=ie-11er,j://wwmp>Cookie-sw tingsvvAadMozil/wpsst-parent menu-isupporn.mozil/w.orggen-US/kb/enable-and-disable-cookiesewebvalu-pwiferen ">t menu-isupporn.mozil/w.orggen-US/kb/enable-and-disable-cookiesewebvalu-pwiferen er,j://wwmp>Cookie-sw tingsvvAadChrontpsst-parent menu-isupporn.tina Vntnewchront/answer/95647?hl=en">t menu-isupporn.tina Vntnewchront/answer/95647?hl=ener,j://wwmp>Cookie-sw tingsvvAadSafarelsst-parent menu-isupporn.app Vntnewkb/ph17191?log-le=en_US">t menu-isupporn.app Vntnewkb/ph17191?log-le=en_USer,j://wwmp>Cookie-sw tingsvvAadOpmo> sst-parent me/divww.opmo>ntnewhelp/titor als/">t me/divww.opmo>ntnewhelp/titor als/er,j://wwmp>P inau vetările cookie-ure.et generdtm>ma terţ ,ee-59ţ a vww.youro.ro/wchoices.tnewso/er,j le e găsiţ >mau multw>adfoe:gţ f> w1vCnd c ifidenţ pJptatwaolegatăkde>pub"ocItatwtto.ro/w.://wwmp>  dae tab-